FAQ over nieuwe cao RM

12 mei 2023

Op 8 mei jl. heeft de Ledenraad van de NVvR ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rechterlijke Macht. De Ministerraad had hiervoor al groen licht gegeven. Daarmee is het akkoord een feit. Hieronder vijf gestelde vragen en antwoorden hierop over het recente cao-akkoord.

1. De Ledenraad heeft nu ingestemd met het resultaat, hoe gaat het verder?

De rechtspraak is een onafhankelijke staatsmacht. Deze bijzondere positie brengt mee dat het cao-akkoord moet worden omgezet in wet- en regelgeving. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Echter, de gemaakte afspraken behouden hun rechten met terugwerkende kracht. Hierover wordt te zijner tijd een circulaire opgesteld door het departement. Dit wordt in onze nieuwsbrief vermeld. Het departement heeft ons al wel laten weten dat de financiële vertaling van de afspraken in het cao-akkoord (inclusief de afspraken met terugwerkende kracht) bij de salarisbetaling van juni worden verwerkt door P-Direkt.

2. Er zijn afspraken gemaakt over de overgang naar het IKB-stelsel. Wat houden die voor mij in, ook als het gaat om de bestaande PAS-regeling?

In de vorige cao zijn afspraken gemaakt dat ook de sector Rechterlijke Macht overstapt van het Ikap-stelsel naar het IKB-stelsel. In deze cao is overeengekomen dat we daarbij dezelfde overgangsrechten krijgen als bijvoorbeeld de sector Rijk. Het departement zal alle rechters en officieren uitleggen wat deze overgang betekent, met name wat betreft de route van de PAS-regeling voor senioren naar het IKB-verlofsparen voor iedereen. De NVvR zal ook zelf met onze leden communiceren. We werken daarvoor aan een informatiepakket, waarmee iedereen op basis van de eigen omstandigheden een afgewogen keuze kan maken.

3. Er wordt gesproken over een verkenner voor de werkdruk. Wat gaat die doen?

De verkenner wordt aangesteld door de minister én door de NVvR om binnen zes maanden met concrete aanbevelingen te komen voor werkdrukverlichting. Heilige huisjes worden daarbij niet geschuwd. We zoeken actief naar manieren om de werkdruk structureel te verlagen, omdat de huidige situatie niet langer vol te houden is voor rechters en officieren én omdat rechtszoekenden hier in de praktijk de dupe van worden (of zullen worden). De verkenner gaat nadrukkelijk niet onderzoeken óf er een te hoge werkdruk is. Dit is al in ruime mate aangetoond en door alle partijen, waaronder de minister, volmondig erkend. Ook beseffen we dat de structurele onderbezetting de voornaamste reden is voor de te hoge werkdruk en dat deze, door de beperkingen die er bestaan in het maximaal aantal op te leiden nieuwe collega’s, de komende jaren nog wel zal blijven bestaan. De vraag is daarom: wat doen we in de tussentijd met de werkdruk totdat het aantal magistraten in overeenstemming is gebracht met de bestaande werklast? Welke tijdelijke of vaste maatregelen gaan we hiervoor treffen? Hoe voorkomen we dat we met ‘waterbedoplossingen’ komen, waardoor de verlichting van de één weer een verzwaring wordt voor de ander? Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de rechterlijke macht zodat getalenteerde juristen rechter of officier gaan worden? De NVvR bepaalt binnenkort samen met de minister de agenda voor de verkenner. We roepen alle leden uitdrukkelijk op om hun ideeën hierover te mailen. Deze zijn welkom op cao@nvvr.org.

4. Waarvoor heeft de minister de eenmalige uitkeringen gegeven?

In dit akkoord is afgesproken dat de leden van de rechterlijke macht, naast de salarisverhoging van 7 procent, eenmalig in totaal € 4.900,- ontvangen, in tegenstelling tot de uitkering bij de sector Rijk van opgeteld € 900,-. Dit doet de minister als een gebaar “in het licht van de ervaren werkdruk.” De NVvR is hiermee akkoord gegaan, maar heeft nadrukkelijk aangegeven dat dit géén compensatie is van de werkdruk en dat deze werkdruk nog steeds structureel omlaag moet. Wij blijven van mening dat compensatie voor de structurele onderbezetting geboden moet worden wanneer deze werkdruk niet wordt verlaagd.

5. De NVvR bereidde zich voor op een ‘hete zomer’ vol acties. Zijn die nu definitief van de baan?

Met het bereiken van het akkoord zijn de acties die werden voorbereid voorlopig inderdaad niet meer aan de orde. Echter, het grootste pijnpunt is nog altijd de veel te hoge werkdruk. Dit moet worden opgelost. Hiervoor heeft de minister het instrument van de verkenner bedacht om samen met de NVvR te komen tot concrete maatregelen. De NVvR is bereid hieraan mee te werken, maar mocht dit niet resulteren in oplossingen, dan rest ons niets anders dan het opnieuw in gesprek gaan met onze achterban over mogelijke acties, waaronder werkonderbrekingen.

De NVvR houdt u de komende tijd via onze nieuwsbrief, ledenberichten en de website op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u tussentijds toch vragen hebben, mail dan naar cao@nvvr.org.

Scroll naar boven