De werkwijze van de NVvR is gebaseerd op de kennis en ervaring van de leden. Om samen meer te bereiken dan alleen. De leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) hebben rechtstreeks invloed op de koers van de vereniging, want de vereniging wordt immers bestuurd door de magistraten zelf. Hiervoor werken wij actief met elkaar samen in de ledenraad, binnen het bestuur, via satellieten en in diverse commissies en werkgroepen.

Het bestuur van de vereniging voert het beleid uit dat is vastgesteld door de ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging. Het verenigingsbureau adviseert het bestuur en voert het vastgestelde beleid uit. Daarnaast richt de NVvR voor specifieke onderwerpen diverse werk- en klankbordgroepen in en werkt de vereniging samen met organisaties binnen de rechtspleging.

Onze ledenraad

In de ledenraad zijn alle delen van de rechterlijke macht vertegenwoordigd in eigen secties. Dit zijn de sectie Rechters, de sectie Raadsheren en de sectie Openbaar Ministerie. Elke sectie opereert zelfstandig en kiest uit haar midden vertegenwoordigers en een woordvoerder voor de ledenraad. De ledenraad komt vier keer per jaar bijeen en telt zo’n 45 leden. De ledenraad stelt het voorgenomen beleid vast in het jaarplan, keurt het jaarverslag goed, stelt strategische vraagstukken aan de orde en neemt daarover standpunten in. Daarnaast is de ledenraad de spreekbuis van de collega’s in het land om bepaalde problemen of wensen onder de aandacht van de vereniging te brengen. In het cao-traject stelt de ledenraad de inzetbrief vast en wordt het onderhandelingsakkoord goed- of afgekeurd.

Sectiewoordvoerders ledenraad NVvR:

 • Sectie Rechters: Gert-Mark Smelt, rechtbank Den Haag
 • Sectie Raadsheren: Henk-Jaap Albers, College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
 • Sectie Openbaar Ministerie: Joost van Bree, Arrondissementsparket Noord-Holland (interim)

Contact opnemen met een van onze sectiewoordvoerders? Stuur dan een bericht naar info@nvvr.org.

Ons bestuur

Het NVvR-bestuur bestaat uit rechters, raadsheren en officieren van justitie. Het bestuur bestuurt de vereniging, bereidt besluiten van de ledenraad voor en voert deze besluiten uit in samenwerking met het verenigingsbureau. Het bestuur behartigt de belangen van de leden aan de bestuurlijke tafels en vormt het geluid van de achterban naar politiek en pers. Het bestuur behartigt ook de internationale contacten van de vereniging.

Bestuursleden NVvR:

 • Marc Fierstra (voorzitter), raadsheer
 • Ard Schoep (vice-voorzitter), officier van justitie
 • Heika Frankena (penningmeester), senior raadsheer
 • Eva Borg (bestuurslid), officier van justitie (in opleiding)
 • Wouter van der Haak (bestuurslid), senior rechter
 • Frank Schoonen (bestuurslid), senior rechter

Onze commissies en werkgroepen

Het bestuur wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door drie commissies die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Het huishoudelijk reglement van de NVvR voorziet in twee commissies: de Commissie Rechtspositie (CRP) en de Wetenschappelijke Commissie (WeCo). Daarnaast werkt de NVvR met een commissie die zich richt op de internationale activiteiten van de vereniging, de Commissie Internationaal. NVvR-leden maken deel uit van deze commissies en worden in hun werkzaamheden ondersteund door bureaumedewerkers.

De NVvR is altijd op zoek naar leden die zijn geïnteresseerd in deelname aan een van onze commissies, werk- of klankbordgroepen. Neem hiervoor contact opnemen met ons verenigingsbureau via het contactformulier op deze site.

Wetenschappelijke Commissie (WeCo)

Ieder jaar maakt politiek Den Haag honderden wetten. Rechters en officieren van justitie weten natuurlijk als geen ander hoe de wet in elkaar zit en of de nieuwe wet geen conflicten oplevert met andere wetten of regels. Zij moeten de nieuwe wetten immers toepassen. Vaak wordt de NVvR gevraagd om bij wetsvoorstellen die de rechtspraak raken, te adviseren over de inhoud, de gevolgen ervan en de praktische uitvoerbaarheid. De WeCo bereidt jaarlijks tientallen wetgevingsadviezen van de vereniging voor, die uiteindelijk worden betrokken bij het wetgevingsproces. De commissie stelt vragen bij de wenselijkheid van bepaalde wetten en kijkt naar oplossingen in breder verband, zonder daarbij op de stoel van de politicus te gaan zitten. Ook beoordeelt de WeCo bij de voorbereiding van adviezen hoe de voorgestelde regelgeving zich verhoudt tot het rechterlijk domein en beginselen van de rechtsstaat. In deze adviezen wordt, gevoed door de praktische ervaring van de officier en/of rechter, ingegaan op praktische complicaties van voorgestelde regelgeving en op de effecten die deze regelgeving kan hebben op de werklast van rechters en officieren. Vanuit dit praktische perspectief van de werkvloer, in combinatie met een wetenschappelijke onderbouwing onderscheidt de WeCo-advisering zich van andere wetgevingsadviezen die worden uitgebracht.

Commissie Rechtspositie (CRP)

De NVvR is de enige vakbond voor leden van de rechterlijke macht. De vakbondstaken van de vereniging bestaan enerzijds uit het behartigen van de collectieve belangen en de bijzondere (onafhankelijke) rechtspositie van magistraten. Anderzijds behartig de NVvR de individuele belangen van leden via bemiddeling, advisering en rechtsbijstandverlening. De CRP vormt het hart van de vakbondsactiviteiten van de NVvR en is het formele adviesorgaan van de vereniging. De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over vraagstukken die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de leden.

Commissie Internationaal

De internationale rechtsstaat is van belang voor elke Nederlandse rechter en officier van justitie. Daarom participeert de NVvR actief in internationale verbanden van zusterverenigingen. Hiermee draagt de vereniging actief bij aan de ontwikkeling van de ‘rule of law’ in Nederland en daarbuiten.

De NVvR vertegenwoordigt de Nederlandse magistratuur bij de vergaderingen van de internationale verenigingen van rechters en officieren van justitie. Tijdens deze internationale bijeenkomsten worden onderwerpen besproken van gemeenschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de magistraat. De voorzitter van de vereniging fungeert daarbij als een zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar boegbeeld van de Nederlandse magistratuur. De Commissie Internationaal ondersteunt en adviseert het bestuur over de internationale activiteiten op basis van specifieke expertise en belangstelling op dit terrein.

Werk- en klankbordgroepen

Voor de ondersteuning van specifieke onderwerpen of voor onderwerpen met een meer ad hoc karakter werkt de NVvR met verschillende werk- en klankbordgroepen, zoals de klankbordgroep CAO en de werkgroep Diversiteit en Inclusie.

Satellieten

NVvR-leden hebben te maken met een hoge werkdruk, waardoor structurele participatie wordt bemoeilijkt. Om die reden heeft de NVvR methoden ontwikkeld om via korte uitvragen en zogeheten ‘satellieten’ rondom verenigingsvertegenwoordigers sneller leden te betrekken bij haar werkzaamheden. Leden hoeven niet noodzakelijk berokken te zijn bij alle verenigingsactiviteiten, maar kunnen ook op onderdelen participeren. Ieder lid kan zijn bijdrage afstemmen of zijn eigen deskundigheid, ervaring en interessse. Op deze manier betreft de NVvR een grotere groep leden bij (onderdelen van) verenigingsactiviteiten.

NVvR Online

De online activiteiten die de NVvR is gestart tijdens de coronapandemie vinden sinds eind 2021 plaats vanuit een eigen studio in het Haagse verenigingsbureau. De studio is multifunctioneel en is ook voor leden beschikbaar als stilte-, werk- en vergaderruimte. Bekijk hier onze online activiteiten. In juni 2022 werd de laatste hand aan de studio gelegd met een magistrale muurtekening. Kijk hier.

Ons verenigingsbureau

Het professionele verenigingsbureau van de NVvR staat onder leiding van directeur Geert van Rhee en ondersteunt het bestuur, de commissies en de leden van de vereniging zodat zij optimaal hun vak kunnen uitoefenen.

Bureaumedewerkers NVvR:

 • Irene Lommers, directiesecretaresse
 • Marcel Mangal, coördinator bedrijfsvoering
 • Paul Passchier, beleidsadviseur vakbond
 • Geert van Rhee, directeur
 • Miek Smilde, beleidsadviseur beroepsvereniging
 • Sandra Wewer, communicatieadviseur

Bestuur

Marc Fierstra

Voorzitter

Ard Schoep

Vice-voorzitter

Heika Frankena

Penningmeester

Eva Borg

Bestuurslid

Wouter van der Haak

Bestuurslid

Frank Schoonen

Bestuurslid

Bureau

Geert van Rhee

Directeur

Irene Lommers

Management assistente

Marcel Mangal

Coördinator bedrijfsvoering

Miek Smilde

Beleidsadviseur

Paul Passchier

Beleidsadviseur

Sandra Wewer

Communicatieadviseur

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven