Uw gegevens in goede handen

De NVvR is de vereniging voor de leden van de rechterlijke macht, met andere woorden officieren van justitie en rechters. Via onze website kunt u onder andere lid worden van onze vereniging en u aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dat was al zo, en dat zal altijd onze insteek blijven.

Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen om goed invulling te kunnen geven aan uw lidmaatschap. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, die via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn geëxpliciteerd. Dit betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens alleen delen met functionarissen die binnen de vereniging werkzaam zijn, wanner dit nodig is om goed invulling te geven aan uw lidmaatschap;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw functie en standplaats;
 • uw geboortedatum en geslacht;
 • uw IBAN, ten behoeve van de contributie-inning;
 • uw contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • extra informatie die u zelf invult in een formulier of e-mail;
 • technische meetgegevens van de apparatuur.

Doeleinden

Wij verwerken de hiervoor genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u te informeren over de diensten en activiteiten van de vereniging en om u voor deze activiteiten uit te kunnen nodigen;
 • om een aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Alleen als dat noodzakelijk is voor de correcte invulling van uw lidmaatschap geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen. Met deze partijen sluiten wij zogeheten verwerkersovereenkomsten, zodat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en goed beveiligd zijn. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Op onze websites gebruiken we alleen analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. Op de website veiliginternetten.nl staan instructiefilmpjes om zelf uw cookies te beheren.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Uw privacyrechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (art 21 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens de NVvR verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De NVvR behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Wij zijn u hierbij uiteraard graag van dienst. U kunt uw verzoeken sturen via info@nvvr.org of per post:

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 30315, 2500 GH Den Haag

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een verzoek tot inzage, u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De NVvR kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 8 november 2019.

Scroll naar boven