Voortgang cao-overleg Rechterlijke Macht

13 oktober 2022

Het cao-overleg voor de sector Rechterlijke Macht is in volle gang. Het cao-team van de NVvR heeft nu drie overlegrondes achter de rug.  De inzet van de NVvR is in de laatste Ledenraad (26 september jl.) vastgesteld en daarbij is goed geluisterd naar de uitvraag en de inbreng van de leden.

Als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht onderhandelt de NVvR met het Ministerie van Justitie, de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs Generaal over de arbeidsvoorwaarden van rechters en officieren van justitie. Natuurlijk is loonontwikkeling en looptijd een belangrijk onderwerp van gesprek, waarbij de hoge inflatiecijfers van de laatste tijd zich doen gelden. Verder zet de NVVR in op onder andere concrete maatregelen om de  werkdruk/overwerk te verminderen dan wel te compenseren en op arbeidsvoorwaardelijke aspecten van veiligheid. Er is afgesproken dat een werkgroep Veiligheid al tijdens de onderhandelingsperiode wordt ingesteld en aan de slag gaat. Ook hebben wij, met verwijzing naar eerdere afspraken, op tafel gelegd dat meer officieren naar seniorfuncties moeten kunnen doorstromen.

De werkgever wil naar aanleiding van het ingenomen standpunt van de Belastingdienst een herijking van de onkostenvergoeding. Dat is een vergoeding die al dertig jaar op basis van het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren wordt verstrekt aan rechters en officieren. Wij maken ons sterk om de vergoeding, wellicht in een iets andere vorm, te behouden.

Willen we nog dit jaar tot resultaten komen, dan zal er nog hard gewerkt moeten worden. De NVvR houdt u op de hoogte.

Scroll naar boven