Update: inschaling RIO’s en OIO’s

25 januari 2024

Tijdens een extra vergadering op 18 januari van het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM) over de herziening van het inschalingsstelsel voor rechters en officieren van justitie in opleiding is overeengekomen de criteria voor het wegen van relevante werkervaring binnen enkele weken uit te werken. Er wordt toegewerkt naar een besluit in maart. Voor de leden die nadeel hebben ondervonden van het huidige systeem dient naar het oordeel van de NVvR vervolgens een passende compensatie te worden geboden.

In het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM), voert de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) overleg met de Minister van Justitie & Veiligheid. Aan dit overleg nemen ook vertegenwoordigers van de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal deel als adviseur van de minister.

Het primaire agendapunt tijdens de vergadering op 18 januari was de herziening van het inschalingsstelsel voor collega’s in opleiding. Het huidige stelsel, gebaseerd op het laatstverdiende salaris, is aantoonbaar nadelig en discriminerend voor vrouwelijke kandidaten.

In de vergadering is een nieuwe notitie van een speciaal hiervoor ingestelde werkgroep bediscussieerd. Uiteindelijk is besloten om één van de drie aangedragen oplossingsrichtingen verder uit te diepen waar het gaat om de waardering van relevante werkervaring bij toekomstige inschaling. De NVvR benadrukt het belang van een nieuw stelsel zonder willekeur of subjectiviteit, om herhaling van discriminatie te voorkomen. Door helderheid te verschaffen over de inschalingscriteria en de weging ervan zou dit wellicht kunnen worden bereikt.

De NVvR heeft in het overleg ook nog gewezen op de al eerder geopperde mogelijkheid om de inschaling te koppelen aan de opleidingsduur. Dat is voor alle partijen transparant en daarbij redelijk snel en eenvoudig te implementeren, ook omdat zowel de kandidaat als de organisatie daarbij hetzelfde belang hebben: een opleiding volgen die de kandidaat de juiste vaardigheden bijbrengt. Desondanks is de NVvR bereid eerst de ontwikkeling van deze nieuwe wegingscriteria af te wachten om te bezien of daarmee de beoogde effecten kunnen worden bereikt.

In maart zal een besluit over het vernieuwde inschalingsstelsel worden genomen. Voor de leden die nadeel hebben ondervonden van het huidige systeem dient naar het oordeel van de NVvR vervolgens een passende compensatie te worden geboden.

Over het SORM:

Het SORM (zie ook Wrra, artikel 1ac) is een belangrijk overlegorgaan binnen de rechterlijke macht, waarin wordt onderhandeld over arbeidsvoorwaarden. Deze onderhandelingen tussen de ‘werknemer’, vertegenwoordigd door de NVvR, en de ‘werkgever’, vertegenwoordigd door het departement van Justitie & Veiligheid, omvatten thema’s als salarissen, veiligheid, opleidingsvereisten, diversiteit en organisatieveranderingen.

Scroll naar boven