Cao-besprekingen rechterlijke macht opgeschort, NVvR raadpleegt leden

14 december 2022

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft op donderdagavond 8 december 2022 na zeven overlegrondes de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor de leden van de rechterlijke macht opgeschort. Volgens de NVvR kiest de werkgever, het ministerie van Justitie & Veiligheid, voor een inzet waarbij leden van de rechterlijke macht er uiteindelijk onder de streep op achteruit gaan. Dit is voor de NVvR onbespreekbaar en onbegrijpelijk, vooral in een tijd waarin stijgende kosten leiden tot een aanzienlijk en oplopend koopkrachtverlies en de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt.

De NVvR benadrukt dat de rechtspraak en het Openbaar Ministerie aantrekkelijke werkgevers moeten blijven en dat er in arbeidsvoorwaarden moet worden geïnvesteerd. ‘Rechters en officieren zijn heel loyaal, maar de grens is wel bereikt’, aldus de NVvR. Een en ander is te meer verbazend, omdat de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal, die aan de zijde van de werkgever als adviseur deelnemen, moeten weten welk effect het gedane bod op de zittende en mogelijk binnenkort instromende collega’s zal hebben.

Lees hier de brief die op 13 december aan de Minister voor Rechtsbescherming is toegezonden.

In de zeven overlegrondes is gesproken over de onderwerpen die de NVvR in haar inzetbrief (lees hier) heeft opgevoerd. Daarnaast is over de door de werkgever gewenste herijking van de onkostenvergoedingen gesproken. Per saldo kwam het uiteindelijke voorstel van werkgever neer op:

  • salarisstijging conform cao Rijk, geen tegemoetkoming in verband met oplopende inflatie;
  • afschaffen onkostenvergoeding in huidige vorm en een nieuw systeem dat na afbouwfase voor de bestaande populatie een aanzienlijke verslechtering betekent;
  • geen vorm van tegemoetkoming in verband met structureel overwerk.

Hier staat dan alleen een verbetering in de richting van IKB-Rijk (met als voordeel meer verlofuren) tegenover. De werkgever stelde zoals gebruikelijk dat er financieel niet meer mogelijkheden zijn. Het cao-team is van mening dat de werkgever zich daar niet achter kan verschuilen. Er dient een pakket maatregelen te worden afgesproken dat rechters en officieren in staat stelt met een passende beloning hun werk te doen.

Ledenraadpleging

Speciaal voor leden organiseert de NVvR een online bijeenkomst via het platform TEAMS op 20 december (van 20.00 tot 21.00 uur). Tijdens deze bijeenkomst licht de voorzitter van het cao-team, Evert van der Molen, de gemaakte keuzes toe en krijgen leden de gelegenheid hun vragen te stellen. NVvR-leden hebben hiervoor inmiddels hun persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Scroll naar boven