Rechters en officieren van justitie zitten midden in de samenleving. Wanneer de samenleving verandert en innoveert, beweegt de rechterlijke macht mee. Altijd met oog voor de stabiliteit van de rechtspraak en de belangen van de rechtszoekenden. De NVvR vindt het belangrijk om vernieuwingen te verwelkomen en ervoor te zorgen dat onze leden in staat zijn om gebruik te maken van moderne technieken en inzichten.

Online activiteiten

Door als vereniging zelf meer online-activiteiten aan te bieden, draagt de NVvR in 2022 actief bij aan de ontwikkeling en het gebruikmaken van nieuwe vormen van communicatie die de rechtspleging direct raken.

Professionele ontmoetingen

Daarnaast organiseert de NVvR professionele ontmoetingen met onder andere de advocatuur over tal van actuele en fundamentele thema’s.

Rol rechterlijke macht

Een editie van het ledenmagazine Trema zal in het geheel worden gewijd aan het debat over de complexiteit van de rolopvatting van de rechterlijke macht bij maatschappelijke vraagstukken, van duurzame geschiloplossing en hulpverlening enerzijds tot juridische geschilbeslechting anderzijds.

Digitale rechtspraak

Dossier

Flexplekken

Dossier

Al lid van de NVvR?

Belangstelling om actief met ons mee te doen op dit of een ander onderwerp?

Nog geen lid van de NVvR?

Meldt u aan voor een kennismakingslidmaatschap en doe met ons mee!

Onze andere prioriteiten

Cultuur & Kwaliteit

Het werk van de officier van justitie en de rechter is écht mensenwerk. Zij moeten hun werk onder goede omstandigheden kunnen doen. Dat vereist verlaging van werkdruk, bevordering van kwaliteit en goede besturing en organisatie van de werkorganisaties. Dit zijn voor de NVvR belangrijke onderwerpen. Daarnaast geldt dat veiligheid, diversiteit en inclusie én ethiek en integriteit voortdurend onderwerp van gesprek moet blijven.

Collectieve en individuele belangen­behartiging

De NVvR is de vakbond van de leden van de rechterlijke macht. Om ervoor te zorgen dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor rechters en officieren op orde zijn, onderhandelt de NVvR met de minister van Justitie en Veiligheid. Ook zet de NVvR zich in voor onderwerpen die sterk raken aan de rechtspositie van haar leden, zoals inschaling, diversiteitsbeleid en veiligheid.

Magistraat & Maatschappij

Werk van magistraten heeft impact op de samenleving. En ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op het werk van rechters en officieren van justitie. De NVvR adviseert vanuit de praktijk over wet- en regelgeving en neemt deel aan het internationale gesprek over de ontwikkeling van de rule of law. Daarnaast spant de NVvR zich in om het werk van magistraten in onze samenleving goed in beeld te brengen.

Scroll naar boven