Het werk van de officier van justitie en de rechter is écht mensenwerk. Zij moeten hun werk onder goede omstandigheden kunnen doen. Dat vereist verlaging van werkdruk, bevordering van kwaliteit en goede besturing en organisatie van de werkorganisaties. Dit zijn voor de NVvR belangrijke onderwerpen. Daarnaast geldt dat veiligheid, diversiteit en inclusie én ethiek en integriteit voortdurend onderwerp van gesprek moet blijven.

Vakmanschap

De NVvR zoekt voortdurend het gesprek met haar achterban en de relevante werkomgeving om blijvend over vakmanschap te spreken. Wat is het vakmanschap van de magistraat en wat kunnen we leren van andere professionals? Daarbij speelt werkdruk helaas een rol. Er stromen meer magistraten uit de rechterlijke macht dan erin komen en hoewel de werkorganisaties veel doen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende mensen zijn, blijft de vraag actueel wat er nu moet gebeuren om de werkdruk binnen de perken te houden. Dit is voor de NVvR een belangrijk gespreksonderwerp, zowel met haar achterban als met de werkorganisaties. De vereniging zal ook aanverwante onderwerpen adresseren, zoals het belang van goede ICT-ondersteuning en mogelijke delegatiemodellen. Ook wil de NVvR een beter personeelsbeleid voor andere beroepen in de rechterlijke organisatie stimuleren, aangezien goede (ondersteunende) collega’s voor onze leden écht het verschil kunnen maken.

Bestuur

Naast het personeelsbeleid binnen onze werkorganisaties vindt de NVvR het besturingsvraagstuk van belang; niet alleen vanuit het principiële standpunt hoe een onafhankelijke rechterlijke macht te besturen valt, maar ook van een praktisch perspectief: hoe bieden wij het hoofd aan alle uitdagen waarvoor de rechterlijke organisatie zich gesteld ziet? Een goede bestuurslaag doet ertoe.

Rechterscode

De NVvR zal bekijken of een herformulering van de rechterscode voor rechters wenselijk is, mede in het licht van Europese ontwikkelingen (GRECO). De NVvR zal, bijvoorbeeld in een online setting, speciale aandacht besteden aan het onderwerp ethiek en integriteit. Om te borgen dat de leden van de rechterlijke macht een goede afspiegeling van de samenleving zijn, zal de NVvR activiteiten ontwikkelen rondom het vraagstuk van diversiteit en inclusie in relatie tot de rechterlijke macht. Daarnaast zal de NVvR op het onderwerp veiligheid voor togadragers in samenwerking met de werkorganisaties activiteiten ontwikkelen.

Veiligheid

Professionals binnen het rechtssysteem moeten zonder angst en in veiligheid hun werk kunnen doen. Dit vergt veel van de organisaties en waar mogelijk ook van de professionals zelf. De NVvR ziet dat de werkorganisaties veel in het werk stellen om zorgzaam, integer en met veel maatwerk oplossingen te bieden.

Al lid van de NVvR?

Belangstelling om actief met ons mee te doen op dit of een ander onderwerp?

Nog geen lid van de NVvR?

Meldt u aan voor een kennismakingslidmaatschap en doe met ons mee!

Onze andere prioriteiten

Collectieve & Individuele belangen­behartiging

De NVvR is de vakbond van de leden van de rechterlijke macht. Om ervoor te zorgen dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor rechters en officieren op orde zijn, onderhandelt de NVvR met de minister van Justitie en Veiligheid. Ook zet de NVvR zich in voor onderwerpen die sterk raken aan de rechtspositie van haar leden, zoals inschaling, diversiteitsbeleid en veiligheid.

Innovatie

Rechters en officieren van justitie zitten midden in de samenleving. Wanneer de samenleving verandert en innoveert, beweegt de rechterlijke macht mee. Altijd met oog voor de stabiliteit van de rechtspraak en de belangen van de rechtszoekenden. De NVvR vindt het belangrijk om vernieuwingen te verwelkomen en ervoor te zorgen dat onze leden in staat zijn om gebruik te maken van moderne technieken en inzichten.

Magistraat & Maatschappij

Werk van magistraten heeft impact op de samenleving. En ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op het werk van rechters en officieren van justitie. De NVvR adviseert vanuit de praktijk over wet- en regelgeving en neemt deel aan het internationale gesprek over de ontwikkeling van de rule of law. Daarnaast spant de NVvR zich in om het werk van magistraten in onze samenleving goed in beeld te brengen.

Scroll naar boven