Reactie op ‘Handreiking mentaal belastend werk’: meer aandacht voor rechtstatelijk aspect is vereist

25 augustus 2023

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft bestuurlijk gereageerd op de “Handreiking werkgeversverantwoordelijkheid mentaal belastend werk”, na een verzoek van de Raad voor de rechtspraak. Deze Handreiking ziet op de omgang van de werkorganisatie met psychosociale effecten van mentaal belastend werk. De NVvR stelt zich op het standpunt dat de psychosociale effecten van belastend werk niet alleen het welbevinden van rechters betreffen, maar ook betekenis hebben voor het functioneren van de rechtsstaat. Het gaat daarom niet alleen om een verantwoordelijkheid van de werkgever voor zijn werknemers, maar ook om de verantwoordelijkheid voor de rechtsbeschermingsfunctie in de rechtsstaat.

De huidige versie van de handreiking richt zich voornamelijk op reacties op ernstige dreigingen. De NVVR vindt dat te beperkt en pleit voor aandacht voor alle vormen van mentaal belastend werk. De vereniging onderstreept dat niet alleen extreme situaties, zoals bedreigingen door criminele organisaties, belastend kunnen zijn, maar ook minder extreme gevallen grote psychosociale gevolgen kunnen hebben voor rechters.

De NVvR vindt dat het primair de verantwoordelijkheid van de werkgever is te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin een rechter zijn taak goed kan uitoefenen, maar onderkent dat de werknemer hier ook een bijdrage aan kan -en soms moet- leveren. Uit rechtsstatelijk perspectief meent de NVvR dat behoedzaamheid is geboden bij het hanteren van specifieke geschiktheidscriteria als voorwaarde om bepaalde zaken te mogen behandelen, omdat de controleerbaarheid van de objectieve zaakstoedeling daardoor problematisch kan zijn. Dit rechtsstatelijke bezwaar geldt zeker waar de Handreiking ruimte laat om een rechter van een zaak te halen indien deze bepaalde aanwijzingen van de werkgever niet of onvoldoende opvolgt.

Concept-fase
De Handreiking bevindt zich momenteel nog in een concept-fase waardoor de NVvR haar inhoudelijke opmerkingen en commentaar niet openbaar zal publiceren. Wel heeft de NVvR haar reactie gedeeld met de Centrale Ondernemingsraad (COR). Zodra de Handreiking voltooid is, zal de NVvR uiteraard het eerder gegeven commentaar betrekken bij een nieuwe standpuntbepaling. 

Scroll naar boven