NVvR kritisch op Terugblik Landelijke Inloopkamer

25 april 2023

Onlangs maakte het Presidenten-Raad overleg (PRO) bekend dat het van plan is om door te gaan met het Programma Tijdige Rechtspraak, inclusief de Landelijke Inloopkamer. De NVvR heeft regulier overleg over het programma en heeft lange tijd aangedrongen op een goede evaluatie van de Inloopkamer, om te bezien op welke manier lessen te trekken zijn. Helaas is dit naar het oordeel van de NVvR onvoldoende gebeurd in de onlangs verschenen “Terugblik Landelijke Inloopkamer”. Eind maart stuurde de NVvR hierover een brief aan de projectgroep Tijdige Rechtspraak, waarover vorige week werd gesproken.

De NVvR was bij aanvang kritisch op het plan omdat het vooral een ‘waterbed-effect’ zou kunnen opleveren: door het verschuiven van tijd en geld naar de ene plek zou een capaciteitsgebrek op een andere plek kunnen ontstaan. Daarnaast was het onduidelijk hoe de werkwijze van de Landelijke Inloopkamer zich verhield tot bestaande afspraken uit codes, leidraden en het visiestuk op online zitten. Deze afspraken staan garant voor de kwaliteit die de rechtspraak de rechtszoekenden biedt. De evaluatie van dit instrument was daarom belangrijk omdat op de werkwijze deze cruciale punten – kort gezegd: netto effect en kwaliteitswaarborgen – goed kon worden getoetst.

Uit de Terugblik kan volgens de NVvR niet goed worden afgeleid op welke gegevens de conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de inloopkamer wordt verder de werkwijze van de Inloopkamer buiten beschouwing gelaten. Aangezien de werkwijze van de Inloopkamer op sommige punten afwijkt van de Professionele Standaarden, de Code Zaakstoedeling en de visie op Online zitten, had volgens de NVvR die afwijkende werkwijze en de invloed daarvan op de kwaliteit van de Inloopkamer benoemd en geëvalueerd moeten worden. Uit de Terugblik blijkt wel dat de kwantitatieve doelstellingen van de Inloopkamer grotendeels niet zijn behaald en dat een nettoresultaat – met minder mensen meer doen – niet kan worden aangetoond.  Als de kwaliteit van de Inloopkamer in al zijn aspecten in beeld zou zijn gebracht, had vervolgens afgewogen moeten worden of, gelet op de niet behaalde doelen en de in de Terugblik genoemde (deels nieuwe) doelstellingen de voortzetting van de Inloopkamer aan te bevelen is. Die afweging ontbreekt in de Terugblik.

NVvR-bestuurslid Heika Frankena: “In een recent gesprek met de projectgroep hebben we dit benoemd en hebben we onze teleurstelling uitgesproken dat de Terugblik op deze belangrijke punten zo weinig ingaat. Dat zegt natuurlijk niets over de collega’s die zo hard werken om de achterstanden aan te pakken, integendeel. Een grondiger evaluatie had hun werk én de effecten beter in beeld gebracht.”

Tijdens het gesprek met de projectgroep Tijdige rechtspraak is de brief van de NVvR besproken. Daarbij bleek overigens dat, in tegenstelling tot wat in de Terugblik staat, in bestuurszaken wel om toestemming wordt gevraagd voor een online zitting. De NVvR heeft geadviseerd dit aan te passen in de Terugblik.

Lees hier de brief aan de projectgroep Tijdige Rechtspraak.

Scroll naar boven