NVvR hervat onderhandelingen cao RM

23 maart 2023

Het bestuur van de NVvR heeft, op advies van het cao-team, besloten de onderhandelingen aan de cao-tafel te hervatten. De aangekondigde acties worden voorlopig opgeschort. Uit informeel overleg – naar aanleiding van de reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het door de NVvR gestelde ultimatum – is gebleken dat de minister de eisen van de vakbond serieus neemt en concrete bewegingen wil maken ten opzichte van eerder ingenomen standpunten. De informele gesprekken hebben toezeggingen opgeleverd, die in de onderhandelingen verder moeten worden uitgewerkt. Daarmee is er nadrukkelijk nog geen onderhandelaarsakkoord, maar wel voldoende perspectief om de onderhandelingen te hervatten.

Om de gesprekken weer te hervatten, heeft de NVvR in haar ultimatumbrief (d.d. 21 februari 2023) gesteld dat de minister moet voldoen aan drie eisen:

  • enigerlei vorm van compensatie van werkdruk/overwerk, mede als stimulans aan de werkgever om deze op afzienbare termijn terug te brengen naar aanvaardbare proporties;  
  • het netto resultaat van de onkostenvergoeding dient, desnoods in andere vorm, onveranderd te blijven bestaan;  
  • in aanvulling op de loonparagraaf van cao-Rijk dient er een reële compensatie van de (sinds het afsluiten van genoemde cao) opgetreden inflatie te komen.

Als reactie op het gestelde ultimatum ging de minister in zijn brief (d.d. 9 maart 2023) op deze punten in, maar wat de NVvR betreft nog onvoldoende helder. Om die reden zijn enkele informele gesprekken gevoerd om het aanbod van de minister te concretiseren. Dat is naar de mening van het cao-team voldoende gebeurd om de onderhandelingen te kunnen hervatten. Zo wil de minister een financieel gebaar maken, de onkostenvergoeding voor zijn rekening nemen en met ons werken aan het treffen van concrete maatregelen voor werkdrukverlaging op korte en langere termijn via een verkenner.

Hoewel de partijen nog niet op één lijn zitten en nog stevig onderhandeld zal moeten worden, ziet de NVvR wel voldoende beweging bij de minister en perspectief om de onderhandelingen te hervatten. Wanneer het cao-team een resultaat bereikt, zal dit natuurlijk worden voorgelegd aan de achterban.

Het heeft veel moeite gekost de minister in beweging te krijgen. Dat is alleen gelukt dankzij het onder onze leden breed gedragen ongenoegen over de afhoudende opstelling van de minister aan de CAO-tafel tot nu toe.

Lees hier onze verdere berichtgeving over de cao-ontwikkelingen.

Scroll naar boven