Het bestuur wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door drie commissies die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Voor onderwerpen met een meer ad hoc karakter kan het bestuur werk- en klankbordgroepen in het leven roepen.

Het huishoudelijk reglement van de NVvR voorziet in twee commissies: de Commissie Rechtspositie (CRP) en de Wetenschappelijke Commissie (WeCo). Daarnaast werkt de NVvR met een commissie die zich richt op de internationale activiteiten van de vereniging, de Commissie Internationaal. NVvR-leden maken deel uit van deze commissies en worden in hun werkzaamheden ondersteund door bureaumedewerkers.

Wetenschappelijke Commissie (WeCo)

Ieder jaar maakt politiek Den Haag honderden wetten. Vaak wordt de NVvR gevraagd om bij wetsvoorstellen die de rechtspraak raken, te adviseren over de inhoud en de gevolgen ervan. Rechters en officieren van justitie weten natuurlijk als geen ander hoe de wet in elkaar zit en of de nieuwe wet geen conflicten oplevert met andere wetten of regels. Zij moeten de nieuwe wetten immers toepassen. In deze adviezen wordt, gevoed door de praktische ervaring van de officier en/of rechter, ingegaan op praktische complicaties van voorgestelde regelgeving en op de effecten die deze regelgeving kan hebben op de werklast van rechters en officieren. Vanuit dit praktische perspectief van de werkvloer, in combinatie met een wetenschappelijke onderbouwing onderscheidt de WeCo-advisering zich van andere wetgevingsadviezen die worden uitgebracht .

Commissie Rechtspositie (CRP)

De NVvR is de enige vakbond voor leden van de rechterlijke macht. De vakbondstaken van de vereniging bestaan enerzijds uit het behartigen van de collectieve belangen en de bijzondere (onafhankelijke) rechtspositie van magistraten. Anderzijds behartig de NVvR de individuele belangen van leden via bemiddeling, advisering en rechtsbijstandverlening.
De CRP vormt het hart van de vakbondsactiviteiten van de NVvR en is het formele adviesorgaan van de vereniging. De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over vraagstukken die te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de leden.

Commissie Internationaal

De internationale rechtsstaat is van belang voor elke Nederlandse rechter en officier van justitie. Daarom participeert de NVvR actief in internationale verbanden van zusterverenigingen. Hiermee draagt de vereniging actief bij aan de ontwikkeling van de ‘rule of law’ in Nederland en daarbuiten. De NVvR vertegenwoordigt de Nederlandse magistratuur bij de vergaderingen van de internationale verenigingen van rechters en officieren van justitie. Tijdens deze internationale bijeenkomsten worden onderwerpen besproken van gemeenschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de magistraat. De voorzitter van de vereniging fungeert daarbij als een zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar boegbeeld van de Nederlandse magistratuur. De Commissie Internationaal ondersteunt en adviseert het bestuur over de internationale activiteiten op basis van specifieke expertise en belangstelling op dit terrein.

Werk- en klankbordgroepen

Voor de ondersteuning van specifieke onderwerpen werkt de NVvR met verschillende werk- en klankbordgroepen, zoals de klankbordgroep CAO en de werkgroep Diversiteit en Inclusie.

NVvR leden die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een van onze commissies, werk- of klankbordgroepen, kunnen hiervoor contact opnemen met ons bureau.

Scroll naar boven