Verslag AO Rechtspraak beschikbaar

3 mei 2018

Op 25 april jl. debatteerde de Tweede Kamercommissie J&V met minister Dekker (Rechtsbescherming) over diverse zaken die de rechtspraak betreffen. Hieronder treft u een samenvatting én een verslag aan van het AO Rechtspraak. De NVvR zal de komende tijd zich buigen over de verschillende onderwerpen die de revue zijn gepasseerd en wil, in nauwe contact met haar achterban, graag bijdragen aan de oplossingen voor de diverse strategische vraagstukken waarvoor de rechtspraak zich gesteld ziet.

Tijdens het debat gaf de minister aan dat de rechtspraak zelf de financiële gevolgen moet oplossen die het gevolg zijn van de “beperkte resultaten” van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI). Volgens de minister moet de organisatie kritisch naar zichzelf kijken en de reserves vanuit de egalisatierekening aanspreken. Extra geld vanuit het ministerie komt er niet, omdat dit ten koste zou gaan van bijvoorbeeld de brandweer of de politie. Rond de zomer laat de minister weten hoe het verder moet met de digitalisering.

Voor de heer Van Oosten (VVD) en de heer Van Dam (CDA) is de KEI-discussie aanleiding om naar de structuur en organisatie van de rechtspraak te kijken. Volgens deze woordvoerders moet de Raad voor de rechtspraak meer sturing krijgen op de beheersvraagstukken: de overkoepelende kwesties als ICT, doorlooptijden en de inzetbaarheid van rechters bij andere rechtbanken. Over dit onderwerp bereiden de woordvoerders een motie voor. 

Er is een structureel financieel probleem in de rechtspraak: de vaste lasten blijven hoog, maar de financiering loopt terug –gelijk met het aantal zaken. Na de zomer verschijnen de resultaten van extern onderzoek naar het bekostigingssysteem. De minister zal de resultaten meenemen in de prijsafspraken met de Raad voor de rechtspraak.

Het CDA wil een bevestiging van de motie-Oskam dat er geen nieuwe rechtbanklocaties zullen sluiten. Ook de SP, CU en GroenLinks roepen hiertoe op. Volgens de minister worden er in principe geen nieuwe rechtbanklocaties gesloten. Wel moet de rechtspraak nadenken over de vraag: “Waar is rechtspraak nodig?”

De werkvloer moet nauwer betrokken worden bij ingrijpende beslissingen in de rechtspraak. Daartoe roepen de heer Groothuizen (D66), mevrouw Buitenweg (GroenLinks) en de heer Van Nispen (SP) op. D66 vindt dat het vertrouwen van de werkvloer hersteld moet worden. Volgens de minister ligt deze bal vooral bij de rechtspraak zelf.

Ten slotte hebben verschillende Kamerleden zich enthousiast uitgesproken over experimenten met maatschappelijk effectieve rechtspraak. In dit verband diende de SP een initiatief in om te komen met het “Huis van het recht.” Dit zijn fysieke plekken waar burgers terecht kunnen met sociaaljuridische problemen. In het Huis van het recht zijn ook een mediator, advocaat en schuldhulpverlening actief.

Onder andere CDA, VVD en SP gaven al aan tijdens het debat dat zij behoefte hebben aan een Verlengd Algemeen Overleg (VAO) om moties in te dienen.

Lees hier het complete verslag, dat op verzoek van de NVvR werd opgesteld.

Scroll naar boven