Uitwerking lopende cao-afspraken

30 januari 2020

Nadat de formele handtekeningen onder een cao zijn gezet, begint het
werk voor de beleidsmakers. Om ervoor te zorgen dat wordt
uitgevoerd wat is afgesproken, heeft de NVvR veel bemoeienis met het
wetgevingstraject en heeft zij daarover overeenstemmingsrecht. Zo wordt op dit
moment gewerkt aan de uitwerking van de afspraken uit de laatst gesloten cao.
De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod: ouderschapsverlof, de vergoeding
rechter-plaatsvervangers, de uitbreiding van de piketregeling en de
PAS-regeling. Ook wijzen wij u erop dat de PAS-regeling vanaf 1 juli aanstaande
eindigt bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd.

In de lopende cao (RM 2018-2020) zijn diverse afspraken gemaakt. Voordat deze afspraken in werking treden, zijn eerst wijzigingen van het Brra nodig. Dit gebeurt door het departement van Veiligheid & Justitie, in samenwerking met de NVvR. Hieronder leest u de laatste ontwikkelingen.

 

Ouderschapsverlof rechtelijke en rijksambtenaren gelijk getrokken

Rechtelijke ambtenaren worden 13 weken doorbetaald gedurende 26 weken (onbetaald) ouder-schapsverlof. Zij ontvangen straks 60 % van hun bruto maandsalaris (incl. toeslagen). Hiermee wordt deze regeling gelijkgetrokken met die van rijksambtenaren. Lopende aanspraken op doorbetaling tijdens ouderschapsverlof blijven op de ingangsdatum ongewijzigd. Ambtenaren kunnen aanspraak maken op deze gedeeltelijke doorbetaling na een dienstverband van een jaar. De eventuele terugbetaling bij uitdiensttreding beperkt zich voortaan tot het laatste jaar voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. Nagestreefde ingangsdatum van de regeling is 1 juli aanstaande.

Wijziging vergoeding rechter-plaatsvervangers

In de cao RM 2018-2020 is afgesproken dat een bijeenkomst in een meervoudige raadkamer ten behoeve van een uitspraak in zaken waarin géén zitting heeft plaatsgevonden voortaan ook voor vergoeding in aanmerking komt. Deze wordt gelijkgesteld aan een of meer zittingen. Daarnaast worden de reis- én verblijfskosten vergoed (overeenkomstig het Reisbesluit binnenland).
Nagestreefde ingangsdatum is 1 juli aanstaande.

Uitbreiding piketregeling

 

De bestaande piketregeling wordt uitgebreid met een toeslag over de reëel gewerkte uren tijdens de piketdienst. Daarbij wordt de toeslag hoger naarmate de gewerkte tijd meer ongemak met zich meebrengt (zoals werken in de avond en nacht, tijdens weekends of feestdagen). Nagestreefde ingangsdatum is 1 juli aanstaande.


PAS-regeling eindigt vanaf 1 juli bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Voor rechtelijke ambtenaren die ná 1 juli 2020 gaan deelnemen aan de PAS, eindigt deze regeling bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ambtenaren die op 1 juli dit jaar al AOW-gerechtigd zijn, maar nu nog geen gebruik maken van de PAS, kunnen ná deze datum geen gebruik meer gaan maken van de regeling. Diegenen die al gebruik maken van de PAS-regeling of er vóór 1 juli a.s. gebruik van gaan maken, blijft de situatie ongewijzigd.

 

Scroll naar boven