Terugblik ledenraad 9 december

11 december 2019

Maandag 9 december kwam de ledenraad bijeen voor de laatste vergadering van 2019. Op de agenda stonden onder andere actualiteiten als doorlooptijden, de mobiliteitstoeslag en de positie van de assistent-officieren. Ook besprak de ledenraad diverse verenigingsdocumenten zoals het Jaarplan 2020 en het plan van aanpak voor de heroriëntatie van de NVvR.   

Overlijden Miki Prins


Onlangs overleed onze collega Miki Prins op 61 jarige leeftijd. Het nieuws kwam als een schok. De sectie rechters herinnerde haar als “een eigenwijze en originele geest. Altijd constructief en nieuwsgierig.” De NVvR is Miki zeer erkentelijk voor al het werk dat ze heeft gedaan en heeft haar met een moment stilte herdacht.

Actualiteiten

Nathalie van Waterschoot heeft afscheid genomen als voorzitter van de NVvR. Het bestuur vangt voorlopig de taken op. De heroriëntatie van de NVvR is mede bepalend voor het nieuwe profiel van de voorzitter. Tot die tijd is hulp van alle leden welkom. Het bestuur blijft op zoek naar bestuurlijke versteviging.
 

Flexplekken & doorlooptijden

De huisvesting van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is recentelijk geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn voor de NVvR reden om het bij de eerstvolgende vergadering met de Raad voor de rechtspraak opnieuw te hebben over flexplekken. De ledenraad heeft verder kennis genomen van plannen om de doorlooptijden te bekorten. De analyse in het rapport is volgens de NVvR herkenbaar, maar de genoemde maatregelen grijpen diep in het rechterlijk domein in. Er wordt een werkgroep geformeerd om een definitieve reactie voor te bereiden.

Cao en mobiliteitstoeslag

Samen met de ledenraad hebben wij teruggeblikt op de totstandkoming van de onlangs afgesloten cao. De ledenraad was het eens met meeste aanbevelingen uit de evaluatie. Zo moet er beter worden gecommuniceerd lopende en na het onderhandelingsproces. Voor de komende cao wordt op korte termijn input voor de zogeheten inzetbrief verzameld. 

Het afschaffen van de mobiliteitstoeslag is bij een deel van de achterban slecht gevallen. Een delegatie van de groep TamTam uitte daarover nogmaals haar onvrede tijdens de ledenvergadering. De ledenraad toonde begrip voor de teleurstelling die de Tamtammers ervaren. Het openbreken van de inmiddels afgesloten cao is echter geen optie. Ook wil de ledenraad van de NVvR geen hypotheek leggen op de komende cao door de afschaffing van de toeslag bij voorbaat tot inzet van de nieuwe onderhandelingen te maken. Dat sluit niet uit dat het onderwerp, al dan niet in het kader van het meer algemene debat over mobiliteit en capaciteit, toch terugkeert op de cao-agenda. De NVvR steunt, conform de gebruikelijke NVvR-regeling, de groep door middel van financiering van rechtsbijstand.

Visitatierapport

Een werkgroep van de NVvR heeft de aanbevelingen van de visitatiecommissie rechtspraak bestudeerd en heeft daarop een reactie geschreven. Dit standpunt bevat een kader voor de nadere standpuntbepaling over maatregelen die ter uitvoering van dit rapport worden genomen. De ledenraad heeft deze reactie vastgesteld. De volledige tekst van de reactie wordt geplaatst op de website en in de reguliere nieuwsbrief.

Openbaar Ministerie

De NVvR heeft zich de afgelopen weken intensief beziggehouden met de positie van assistent-officieren en heeft inmiddels per brief gereageerd op het voorgenomen besluit van het College om de functie van assistent-officieren te splitsen in een junior en senior functie. De brief wordt in de komende nieuwsbrief gepubliceerd. Het contact met het college over de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport Fokkens is constructief. De NVvR blijft bij de ontwikkelingen betrokken. Over de docentenvergoeding van officieren die les geven bij SSR zal de ledenraad een nader standpunt innemen.

Verenigingszaken

De ledenraad heeft het Jaarplan, de begroting en de plannen rondom de heroriëntatie van de NVvR, met enkele wijzigingen, vastgesteld. De jaarstukken worden binnenkort op de website geplaatst en aangeboden aan het departement. Aan het eind van de vergadering bedankten de leden vertrekkend OM-sectiewoordvoerder Ed Hartjes zeer hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Zijn opvolger als sectiewoordvoerder is Anouk Paulus.  

Scroll naar boven