Stand van zaken cao

9 juni 2017

De NVvR zet zich als vakbond in voor een sterke rechtspositie en passende arbeidsvoorwaarden voor de leden van de rechterlijke macht. Als vakbond voor magistraten spreekt de NVvR met de minister over zaken als salaris en andere arbeidsvoorwaarden, maar ook over gerelateerde onderwerpen zoals de aanpak van werkdrukproblematiek en flexplekken.

Het cao-team is de afgelopen periode zeer druk geweest met voorbereidingen op de komende cao-onderhandelingen. Daarmee lijkt de tijd rijp om een eerste verkennend overleg te voeren met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Speerpunten

In de afgelopen periode heeft het cao-team onder meer gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak om hun visie, als mede-werkgevers, te kennen. Ook heeft het cao-team, uitgaande van de eerder opgestelde “Visie arbeidsvoorwaarden 2017 (en verder)”, drie speerpunten ge├»dentificeerd waarop het team zich in de eerste plaats zal richten: inkomensontwikkeling, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. Met name rond deze onderwerpen heeft het team zich bezig gehouden met het verzamelen van informatie en heeft het zich beraden op allerlei mogelijk denkbare acties.

Jonge magistraten

De NVvR vindt het daarnaast belangrijk om de stem van de jongere magistraten (tot en met 40 jaar) mee te nemen in de komende cao-onderhandelingen. Daarom heeft de NVvR 5 studenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (Universiteit Utrecht) gevraagd gericht onderzoek te doen naar de verwachtingen van magistraten tot en met 40 jaar als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Van mei tot met half juni gaan de studenten in het kader van dit onderzoek magistraten interviewen en begin juli worden de uitkomsten in de vorm van een onderzoeksrapport opgeleverd.

Verwante sectoren

Ontwikkelingen in verwante sectoren (Rijk, Politie, Defensie) worden nauwlettend in de gaten gehouden. Bij Rijk wordt tot op heden voornamelijk gewerkt aan een nieuwe afspraak over het VWNW-beleid (VWNW staat voor “Van Werk Naar Werk”) en de start van het eigenlijke cao-overleg wordt niet voor de zomer verwacht. Bij de sector Politie loopt de huidige cao nog door tot 1 januari. Bij de sector Defensie is het overleg opgeschort nadat bleek dat partijen niet tot overeenstemming konden komen. Ook via de aansluiting bij de CMHF (de koepel voor vakbonden van middelbare en hogere functionarissen) heeft de NVvR altijd de vinger aan de pols op de belangrijkste thema’s binnen de sectoren van overheidspersoneel.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven