PAS rechterlijke macht

19 juli 2018

Er komen de laatste tijd veel vragen binnen over de toekomst van de Pasregeling. De NVvR kan u hierover als volgt informeren.

De inhoud van de Pasregeling is niet aan de orde gesteld in het lopende arbeidsvoorwaardenoverleg met het departement. Mocht het departement een versobering of zelfs een afschaffing van de Pasregeling voorstellen dan zal daarover stevig onderhandeld moeten worden met de NVvR. Een wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (de pasregeling is in het Brra vastgelegd) heeft namelijk de instemming van de NVvR nodig. Wijzigingen van het Brra met nadelige gevolgen voor de belanghebbenden zijn met terugwerkende kracht al helemaal niet mogelijk. Dat de NVvR in voorkomend geval uit onderhandelingen een voor haar oudere leden een zo gunstig mogelijk overgangsregiem zal zien te slepen, spreekt eigenlijk vanzelf.

Momenteel zijn er geen signalen die erop wijzen dat versobering dan wel afschaffing van de Pasregeling overwogen wordt. Integendeel: de (vergelijkbare) Pasregeling zoals die geldt in de sector Rijk is in de nieuwe cao die voor deze sector onlangs tot stand is gekomen, ongemoeid gelaten. Slechts de instapleeftijd (tot voor kort 57 jaar) is met een jaar verhoogd naar 58 jaar, wat verband houdt met de stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan stelt de NVvR u hiervan tijdig op de hoogte.

Scroll naar boven