Parlement stemt in met benoeming rechters- en raadsheren-plaatsvervangers

16 juli 2020

Het voorstel om reeds gepensioneerde of binnenkort te pensioneren rechters(-plaatsvervangers) of raadsheren(-plaatsvervangers) opnieuw te benoemen tot rechter- of raadsheer-plaatsvervanger is ongeschonden door het parlement gekomen. Benoeming is mogelijk totdat de leeftijd van 73 jaar is bereikt en mits betrokkenen niet langer dan twee jaar met pensioen zijn.

Het voorstel maakt deel uit van een meer omvattend wetsvoorstel. In onze nieuwsbrief van 3 juli hebben wij u hierover geïnformeerd. Deze wetgeving is op 14 juli in het Staatblad gepubliceerd en voor dit onderdeel op 15 jl. in werking getreden. Vanaf deze datum worden benoemingen tot rechter- of raadsheer-plaatsvervanger hiermee mogelijk.

Belanghebbenden kunnen zich voor nadere informatie over deze mogelijkheid wenden tot het gerechtsbestuur dat bevoegd is hiervoor een voordracht te doen. De Raad voor de rechtspraak heeft een handreiking aan de gerechtsbesturen in voorbereiding waarmee verder uitvoering kan worden gegeven aan deze nieuwe mogelijkheid tot benoeming na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Voor leden van OM geldt deze wetgeving niet. Daarvoor wordt een apart traject ingericht onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en veiligheid en het College van procureurs-generaal. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat, maken wij ook hiervan melding in onze nieuwsbrief.

Voor de officiële bekendmaking: wet en Koninklijk Besluit.

Scroll naar boven