Onderhandelaarsakkoord CAO sector RM

14 februari 2022

Vorige week heeft het cao-team van de NVvR een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vertegenwoordigers van de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid. Naast de salarisparagraaf,die aansluit bij de loonontwikkeling van de sector Rijk, heeft de NVvR een iets hogere eenmalige uitkering en enkele verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden weten af te spreken. Het onderhandelaarsakkoord wordt op 24 februari aanstaande met een positief advies van het bestuur aan de Ledenraad voorgelegd, in de wetenschap dat twee interne commissies (CRP en Klankbordgroep) het onderhandelaarsakkoord nog van commentaar zullen voorzien.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord. In dit document treft u in detail de afspraken aan die het cao-team van de NVvR met de werkgever heeft gemaakt.

Minder tijd? De hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord in 9 punten zijn als volgt:

  1. De looptijd strekt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.
  2. De salarissen worden met ingang van 1 juli 2021 verhoogd met 2,0% en er komt een eenmalige uitkering van € 360,- (bruto) bij een 36-urige werkweek. De loonontwikkeling haakt daarmee aan bij de sector Rijk, al is de eenmalige uitkering voor de leden van de rechterlijke macht iets hoger uitgevallen.
  3. De regeling voor het vergoeden van piketwerkzaamheden wordt verruimd en gaat, onder bepaalde voorwaarden, gelden voor alle rechterlijke ambtenaren die met piketwerkzaamheden worden belast.
  4. De thuiswerkvergoeding over 2021 bedraagt € 430,- (netto) bij volledige arbeidsduur.
  5. De thuiswerkvergoeding over 2022 bedraagt € 2,- (netto) per thuiswerkdag.
  6. De werkdruk is onverminderd (te) hoog. Daarom is opnieuw vastgelegd dat de werkgever hierover actief met de medewerker in gesprek moet. Ook wordt het gebruik van de werkdruk check gestimuleerd.
  7. De zorgen omtrent veiligheid van magistraten zijn vastgelegd in deze cao, waarbij afspraken gemaakt zijn hoe de kwaliteit van de beveiliging te verbeteren. Ook is bevestigd dat eventuele kosten van getroffen beveiligingsmaatregelen, die voortvloeien uit de werkgeversverantwoordelijkheid, voor rekening van de werkgever komen.
  8. Thuiswerkvoorzieningen en overige arbo-gerelateerde afspraken en vergoedingen die gelden voor de sector Rijk worden van overeenkomstige toepassing verklaard voor de sector RM. Hiermee krijgen rechterlijke ambtenaren recht op onder meer een maal per vijf kalenderjaren een vergoeding van maximaal €750,00 voor de inrichting van de thuiswerkplek. Deze regeling kan via de IKAP-regeling fiscaal vriendelijk worden aangevuld met nog eens €750,00.
  9. De NVvR ontvangt, net als andere bonden in overheidsland, voortaan een bijdrage voor het collectieve vakbondswerk, het zogenaamde “vakbondstientje”.

Uiteraard leeft de vraag waarom er, gelet op de oplopende inflatie, niet een hogere salarisverhoging is uitgekomen. Om zover te komen, zou nog langer moeten worden onderhandeld, met als zeker resultaat: géén uitbetaling voor medio 2022. Ook is nog onduidelijk of de inflatie op het huidige niveau blijft. Bij de volgende onderhandelingen (deze cao loopt af op 31 maart 2022), zal deze kwestie ongetwijfeld prominent op de agenda staan.

Door omstandigheden heeft de NVvR maar weinig tijd om op het onderhandelaarsakkoord te reageren. Zowel het departement als de NVvR hebben te horen hebben gekregen dat P-Direkt na februari start met een omvangrijk en langdurig ICT-project en daarom niet eerder dan juli aanstaande tot uitvoering van het onderhandelaarsakkoord kan overgaan, tenzij alsnog instemming van de NVvR volgt vóór 25 februari aanstaande (dan volgt uitbetaling zo spoedig mogelijk).

Reactie?

Wilt u reageren op dit onderhandelaarsakkoord? Stuur dan een mail naar cao@nvvr.org. Het verenigingsbureau verzamelt alle reacties en zal deze tijdig aanbieden aan alle LR-leden, zodat deze goed geïnformeerd een besluit kunnen nemen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven