Onderhandelaarsakkoord bereikt voor de rechterlijke macht

24 juni 2019

Na een intensieve onderhandelingsperiode zijn de
onderhandelaars van de NVvR en het departement tot overeenstemming gekomen: er
is een onderhandelaarsakkoord voor de rechterlijke macht bereikt. Dit akkoord
wordt op maandag 1 juli 2019 ter besluitvorming aan de ledenraad voorgelegd.

HOOFDLIJNEN ONDERHANDELAARSAKKOORD

Sector Rechterlijke Macht 1/1/2018 – 1/7/2020

Loonsverhoging van 7% + € 450 eenmalig; uitbetaling in september
De sector rechterlijke macht krijgt (gedurende de looptijd van het akkoord) een stapsgewijze loonsverhoging van in totaal 7% en een eenmalige uitkering van €450 bruto. De reeds gepasseerde verhogingsdata worden met terugwerkende kracht uitbetaald in september (5% in totaal + de eenmalige uitkering). Per 1 januari 2020 wordt de laatste 2% uitgekeerd.

Toeslag voor gewerkte uren tijdens piketdienst
Bovenop de bestaande regeling zal de rechter-commissaris of officier van justitie in verschillende situaties een extra toeslag ontvangen, startend op 20% en oplopend tot 100%.

Loondoorbetaling ouderschapsverlof naar 60%
De rechterlijk ambtenaar krijgt, na een jaar vast dienstverband, gedurende 13 weken (van het totale wettelijk recht op ouderschapsverlof van 26 weken) aanspraak op gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging. Deze loondoorbetaling stijgt van 55% naar 60% van het bruto maandsalaris.

Mobiliteitstoelage wordt afgebouwd
De mobiliteitstoelage van artikel 6g Brra wordt gestopt per 1 juli 2020 en voor bestaande rechthebbenden in 5 jaarlijkse stappen van 20% afgebouwd. Dit betreft de mobiliteitstoeslag bedoeld in situaties van overgang naar een ander gerecht in bezoldigingscategorie 8.

Werkdruk-check en werktijdonderzoek in Sectoroverleg RM
Om te hoge werkdruk in de gehele sector te kunnen bestrijden, is meer inzicht nodig in de bijbehorende cijfers. Het Openbaar Ministerie zal een werktijdonderzoek uitvoeren in lijn met het werktijdonderzoek dat driejaarlijks bij de Rechtspraak plaatsvindt. De resultaten hiervan zullen expliciet naar voren komen in de verantwoordingscyclus en worden besproken in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht.

Daarnaast is afgesproken dat werknemers – in het kader van een werkdruk-check – tweejaarlijks worden uitgenodigd om werkdrukbelasting (in de breedste zin van het woord) te bespreken met een arbeids-en organisatiepsycholoog.

Concentratiewerkplekken
De werkgever zal zich inspannen om bij verbouw of nieuwbouw voldoende concentratiewerkplekken (maximaal 2 werkplekken op 1 kamer) te realiseren. Om zicht te houden op de tevredenheid over de werkplekvoorzieningen zullen in de medewerkers-tevredenheidsonderzoeken hierover specifieke vragen worden opgenomen.

Ombouw PAS-regeling naar een voor iedereen toegankelijke verlofregeling
De PAS-regeling wordt omgebouwd naar een nieuwe regeling voor alle medewerkers. Leden van de rechterlijke macht die geboren zijn op of vóór 1 juli 1969 kunnen van de bestaande regeling gebruik blijven maken, met behoud van alle rechten. Leden van de rechterlijke macht die geboren zijn ná 1 juli 1969 vallen onder een nieuwe (nog te ontwikkelen) verlofregeling. Deze regeling wordt door werkgever en werknemer gezamenlijk ontworpen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het huidig aantal gebruikte PAS-uren. Mocht er onverhoopt geen regeling overeengekomen worden, dan treedt een terugvalregeling in werking waardoor alle werknemers een verlofsaldo zullen ontvangen.

Naast deze onderwerpen zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de zittingsvergoeding voor plaatsvervangers, doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd (alleen een procesafspraak), bovenwettelijke ontslaguitkeringen en volgt er een onderzoek naar onkostenvergoedingen (streefdatum uiterlijk 1 januari 2020). Tot slot is afgesproken dat de toekomstige positieve financiële effecten van de bovengenoemde afspraken, behouden blijven voor nieuwe arbeidsvoorwaardenafspraken.

Wilt u reageren?
Op 1 juli aanstaande zullen bovenstaande resultaten worden voorgelegd aan de Ledenraad. Mocht u een reactie willen meegeven aan onze sectiewoordvoerders, dan kunt u tot vrijdag 28 juni aanstaande om 12.00 uur mailen naar Janine Woudstra. Vermeldt u dan s.v.p. wat uw functie is, dan zorgen wij dat uw reacties naar de desbetreffende personen worden doorgestuurd.

Wilt u de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord lezen klik hier

PAS-alert
Heeft u zich aangemeld voor de PAS-alert? Dan ontvangt u deze
week uitgebreide informatie over de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de
PAS-regeling. Wilt u zich hier alsnog voor aanmelden, dan kan dat via Patty Brassinga. 

Dit is een verkorte weergave van de gemaakte afspraken. Hoewel er zorgvuldig is samengevat, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven