NVvR over “Greco”-wetsvoorstel: rechterlijke macht verdient eigenstandige regeling

13 januari 2022

Eind 2021 is een omvangrijk wetsvoorstel onder de naam “Wet verdere versterking integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak” in consultatie gegeven, in de wandelgangen ook wel het GRECO-wetsvoorstel genoemd. Vanzelfsprekend is ook de NVvR, als vakbond en beroepsvereniging van rechters en officieren, om haar reactie gevraagd. Op basis van twee uitvoerige besprekingen in onze ledenraad heeft het bestuur onlangs een wetgevingsadvies uitgebracht.

De kern van het NVvR-advies behelst dat bij de rechterlijke macht, als onderdeel van de trias, niet kan worden volstaan met het (min of meer) kopiƫren van bepalingen die gelden voor het overige overheidspersoneel en dat een eigenstandige regeling nodig is die recht doet aan de positie van de rechterlijke macht in ons staatsbestel. Op 15 februari spreekt de NVvR hierover verder met de minister in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht (SORM).

Achtergrond

Op 11 november 2021 is onder de titel “Wet verdere versterking integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak” een wetsvoorstel gegeven inzake wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten betreffende deze onderwerpen in internetconsultatie. Tegelijkertijd is de formele consultatie gestart van de Hoge Raad, de Raad voor de rechtspraak, het College van procureurs-generaal, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de NVvR.

Ter bespreking van dit wetsvoorstel en ter voorbereiding van een daarover door de NVvR uit te brengen advies is aan dit wetsvoorstel aandacht besteed in de vergadering van onze ledenraad van 20 september 2021 en is een conceptadvies besproken in de vergadering van de ledenraad d.d. 6 december 2021. Vervolgens heeft het bestuur, op basis van de uitkomst van de beraadslagingen in de ledenraad, een advies uitgebracht.

In het voor 15 februari 2022 voorziene Sectoroverleg RM (SORM) staat genoemd wetsvoorstel voor nader overleg met de minister op de agenda. Van de uitkomst van dit overleg wordt uiteraard verslag gedaan aan onze ledenraad, waarna berichtgeving over het verloop van de discussie in de ledenraad zoals gebruikelijk weer volgt in deze nieuwbrief.

Scroll naar boven