Nieuwe cao voor de rechterlijke macht

2 juli 2019

Na een lange en intensieve onderhandelingsperiode heeft de
ledenraad van de NVvR gistermiddag ingestemd met het onderhandelaarsakkoord
voor een nieuwe cao voor de leden van de rechterlijke macht. Hoewel de
stemverhoudingen uiteindelijk overduidelijk waren – er stemden twintig leden voor
en één tegen – is deze cao niet zonder discussie en toelichting tot stand
gekomen. De sector rechterlijke macht krijgt hierdoor een stapsgewijze
loonsverhoging van in totaal 7% en een eenmalige uitkering van €450 bruto. De
reeds gepasseerde verhogingsdata worden met terugwerkende kracht uitbetaald in
september (5% in totaal + de eenmalige uitkering). Per 1 januari 2020 wordt de
laatste 2% uitgekeerd.

Voorzitter van de het cao-team en rechter in Zeeland-West-Brabant Paul Rouwen: “Ik sta voor de volle 100% achter dit akkoord. Tegelijkertijd erken ik dat dit geen akkoord is geworden met alleen maar plussen. We werden bij de start van de onderhandelingen direct geconfronteerd met een minister die weliswaar bereid leek het in de sector Rijk bereikte loonakkoord over te nemen, maar daar moest dan wel iets substantieels tegenovergesteld worden. En die, wanneer wij iets extra’s voor onze leden wilden regelen, daar dan ook weer iets voor wilde schrappen. Deze benadering, die door sommigen gekwalificeerd is als powerplay, is door ons als niet makkelijk ervaren. De ledenraad onderstreepte dat gistermiddag terecht. Toch is het ons gelukt om een akkoord te sluiten, gericht op de toekomst én het belang van het collectief.”


Pasregeling, piket en mobiliteitstoeslag

De cao regelt naast de loonstijging dat de PAS-regeling op termijn wordt vervangen door een nieuw op te zetten verlofspaarsysteem. De NVvR heeft bij dit onderwerp gekoerst op een royale overgangsperiode en een acceptabel vangnet.

Voor rechter-commissarissen en officieren van justitie wordt de piketregeling uitgebreid met een toeslag voor daadwerkelijk gewerkte uren. In de volgende onderhandelingsperiode wordt gekeken naar een uitbreiding van de kring van rechthebbenden, in verband met andere, nieuwe vormen van piketdiensten die in de organisatie ontstaan zijn. De minister wilde dit op voorhand niet doen, nu nog onduidelijk is hoeveel deze pikettoeslag (in de toekomst) zal gaan kosten. In een volgend cao-traject (v.a. 1 juli 2020) worden deze plannen verder ontwikkeld en de regeling zo mogelijk verruimd.

Om de piketregeling te kunnen bekostigen, is in onderling overleg besloten om de mobiliteitstoeslag (toegekend bij overgang naar een ander gerecht van en naar een functie in categorie 8) in 5 jaarlijkse stappen af te bouwen. Dit laatste punt betreft in totaal 193 collega’s, die naast een eventuele extra periodiek een maandelijkse toelage ontvangen. Rechterlijk ambtenaren werkzaam bij het OM en in bezoldigingscategorieën anders dan categorie 8 ontvangen deze toeslag overigens niet. Rouwen: “Natuurlijk heeft het cao-team daar heel goed bij stilgestaan. We hebben echter de behoefte gehad om het collectieve belang zwaarder te laten wegen dan de belangen van een kleine en selecte groep. Liever hadden we gezien dat de minister dergelijke piketregelingen vanuit werkgeversverantwoordelijkheid had willen bekostigen zonder daar iets voor terug te willen. Toen dat niet lukte, moesten we uiteindelijk een moeilijk besluit nemen. De ledenraad heeft met het collectieve belang voor ogen diezelfde afweging gemaakt.”


WerkdrukVoor de NVvR was een paragraaf over werkdruk een harde voorwaarde. Daar moest echt aandacht aan worden besteed, omdat dit hét springende punt is voor rechterlijk ambtenaren. De minister vond aanvankelijk dat dit niet de juiste tafel was voor dit onderwerp, maar het is toch gelukt om erkenning te krijgen voor dit oplopende probleem. Rouwen: “Het opschorten van de onderhandelingen was een manier om druk uit te oefenen en het onderwerp bespreekbaar te maken tot op het hoogste niveau. Het cao-team was zich er terdege van bewust dat het werkdrukprobleem niet in deze cao kan worden opgelost.  Door de afspraak die nu in het onderhandelaarsakkoord is gemaakt, heeft de NVvR een voet tussen de deur om aandacht te blijven vragen voor dit probleem.”

Om goed in kaart te brengen wat er nu precies speelt op de werkvloer worden rechterlijke ambtenaren uitgenodigd om een gesprek te voeren met een arbeids-en organisatiepsycholoog. Rouwen: “Niet omdat er wat mis zou zijn met deze collega’s, maar als steun voor mensen zoals jij en ik die onder zware druk grote verantwoordelijkheden dragen. Daarnaast hebben we het voor elkaar gekregen dat ook het OM werktijdonderzoeken zal gaan uitvoeren. Dit had natuurlijk allang moeten gebeuren, aangezien de werkdruk juist ook daar erg hoog is. De nu afgesproken maatregelen zullen een terugkerend item zijn in het overleg met de minister aan onze vakbondstafel. Daar kunnen wij de minister ook houden aan de afspraak dat de professionele standaarden bij ZM leidend zijn voor de individuele werklast.”

In een videobericht zal Paul Rouwen deze week nog nadere toelichting geven op de belangrijkste punten die door de ledenraad en door de achterban zijn aangedragen.

Hoofdlijnenakkoord

Tekst onderhandelaarsakkoord

Scroll naar boven