Nathalie van Waterschoot in Nieuwsuur over financiële situatie Rechtspraak

8 februari 2019

Donderdagavond 7 februari was de voorzitter van de NVvR te gast bij Nieuwsuur. In de uitzending gaf Nathalie van Waterschoot een reactie op het onderzoek naar de financiële situatie binnen de Rechtspraak. Het externe bureau The Boston Consulting Group heeft in opdracht van de Raad voor de rechtspraak onafhankelijk een financiële doorlichting uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat de Rechtspraak zijn financiële problemen niet zelfstandig kan oplossen. Daarnaast werden diverse bezuinigingsvoorstellen aangedragen waar de NVvR grote moeite mee heeft.

Van Waterschoot benadrukte in Nieuwsuur het belang van voldoende financiering en geen nieuwe bezuinigingen. De Rechtspraak heeft te maken met een financieel tekort. Volgens het onderzoeksrapport is een deel van het tekort op te lossen door het sluiten van gerechtsgebouwen. “Het rapport zoekt telkens een antwoord op de verkeerde vraag: hoe kunnen we met te weinig geld toch nog wel goed rechtspreken? Dát is er nu onderzocht en dat is de omgekeerde wereld! De wetgever heeft de wéttelijke plicht om voldoende geld te besteden aan de rechterlijke macht, zodat die goed z”n werk kan doen. Belangrijk werk voor de samenleving: burgers, bedrijven en overheden. Iedereen heeft recht op goede rechtspraak”, aldus Van Waterschoot. 

Geen sluiting

Van Waterschoot noemt sluitingen van rechtbanken onacceptabel; het doen van hoorzittingen is essentieel voor ons vak. Er moet juist een beweging gemaakt worden náár de rechtszoekenden toe en niet van hen af. “Wij zijn blij met de recente uitspraak van de Raad waarin zij aangeven zich niet te kunnen vinden in de oplossing om geld te besparen door rechtbanklocaties te sluiten. Wij doen nu een beroep op de minister en dringen er bij hem op aan om het financiële gat op een andere manier te dichten. De Rechtspraak staat al jaren onder druk, we moeten nu verder investeren en innoveren, dit is nodig om de te hoge werkdruk naar beneden te krijgen en het structurele overwerk uit te bannen.”

Andere bezuinigingsvoorstellen

Het BCG-rapport stelt verder dat er meer efficiencywinst behaald kan worden door een betere samenwerking tussen rechters en juridische ondersteuning. De NVvR vindt dit ridicuul: er is veel te weinig ondersteuning om mee samen te werken. Van Waterschoot: “Rechters pakken er allemaal klussen en taken bij om de rechtsgang niet in gevaar te brengen. Dus ja, daar zit een probleem, maar dat kan alleen worden opgelost door investeringen te doen, niet door bezuinigingen te verwachten.”

Ook verwachten de onderzoekers inverdienvoordelen door betere samenwerking met alle organisaties waar de rechtspraak mee te maken heeft. De NVvR meent dat de onderzoekers te weinig oog hebben voor de hoge werkdruk die deze organisaties zelf ondervinden. Van Waterschoot: “Ik vraag me af of de onderzoekers zich realiseren dat ál die organisaties zelf met hun handen in het haar zitten: zij kunnen het werk nu al niet aan. Hoe kan de rechtspraak dan verwachten van het NFI, de IND, het OM, de Kinderbescherming om klussen van de rechtspraak over te nemen? Zeker als er geen investeringen tegenover staan? Als je hieraan iets wil doen, dan is dat een veel bredere opdracht voor de gehele keten.”

Meedenken
De NVvR zal de komende tijd scherp de impact van dit rapport volgen. Bijdragen van de leden zijn hierbij van groot belang. Heeft u gedachten over het onderzoek en wilt u dit met ons delen, dan verzoeken wij u om een mail te zenden aan het verenigingsbureau: info@nvvr.org.

Externe links:

• Kijk hier de uitzending van Nieuwsuur terug.

• Bekijk hier het BCG-rapport en de reactie van de Raad voor de rechtspraak.

Scroll naar boven