Marc Fierstra benoemd als bestuurslid

9 april 2020

De Ledenraad heeft op 6 april jl. besloten Marc Fierstra (raadsheer Hoge Raad en voormalig raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven) te benoemen als bestuurslid van de NVvR. We feliciteren Marc van harte met zijn benoeming en vroegen hem in een korte reactie naar zijn visie op de opdrachten van de NVvR en de wijze waarop hij hieraan als bestuurslid wil bijdragen.

“Ik hecht grote waarde aan de kracht van de NVvR, bij haar optreden als de stem van de magistratuur en het uitdragen daarvan: in maatschappelijke discussies, in bestuurlijk overleg, bij het behartigen van de belangen van onze leden, en bij het samenbrengen en organiseren van de expertise van de leden. De dialoog met de leden vormt een belangrijke basis voor bestuurlijke besluitvorming. Als voorzitter van de sectie raadsheren heb ik mij vanuit deze gedachte steeds ingespannen voor een intensief contact tussen de sectie en het bestuur. Deze dialoog zal voor mij een basis blijven.”

“De NVvR is van belang voor iedere magistraat. Of het gaat om de bescherming van de democratische rechtsstaat of om de voorwaarden waaronder de leden hun werk doen. Hiervoor zijn drie belangrijke redenen.

Ten eerste is het de taak van de NVvR bij te dragen aan de bewustwording van de rol van de onafhankelijke rechtspraak. Daarnaast moet zij alert zijn op dreigingen voor het onafhankelijk functioneren van de rechtspraak en hierop zo nodig actie ondernemen. De acties van de NVvR moeten er onder meer toe bijdragen dat de magistraat trots is op het ambt dat hij vervuld.

Ten tweede is het van belang dat de magistraat in de gelegenheid wordt gesteld zijn ambt te vervullen onder goede omstandigheden en op een manier die voldoening geeft. Dat betekent goede arbeidsvoorwaarden (cao), goede werkomstandigheden (bijvoorbeeld geen flexplekken) en invloed van magistraten op en betrokkenheid bij de organisatie van het werk (bijvoorbeeld afstand tot bestuurders).

Ten derde is het bij optreden van de NVvR belangrijk dat in de NVvR officieren en rechters zijn verenigd. De verschijningsvorm van de problemen waarmee zij in hun beroepsuitoefening te maken hebben, is vaak verschillend. Maar in hun onafhankelijkheid en hun bijdrage aan de rechtspleging zijn zij met elkaar verbonden.”

Marc verheugt zich erop om zijn inzet voor de NVvR nu vanuit een ander perspectief vorm te geven.

“De afgelopen jaren ben ik binnen de NVvR actief geweest als voorzitter en woordvoerder van de sectie raadsheren. Die betrokkenheid wil ik graag in het bestuur verder vormgeven. Een nauwer contact met het bureau lijkt mij daarbij een leuk aspect. Ik kijk ook uit naar onze samenwerking met collega-bestuursleden en ledenraad. Het is inmiddels afgesleten te zeggen dat het een onwerkelijke tijd is, maar magistraten zijn vitaal en na de eerste schrik zoeken wij naar wegen om ons ambt zo goed mogelijk te vervullen, ondanks de uit de Corona-situatie voortvloeiende beperkingen. Ik ben er trots op dat ik via mijn bijdrage de stem van mijn collega’s in een breed kader mag verwoorden. Door de beperkingen die voortvloeien uit de beteugeling van de Corona-uitbraak lijkt het een beetje of mijn bestuurslidmaatschap een muziekstuk is dat begint met enkele maten rust. Gelukkig ken ik het bestuur voldoende om meteen van start te kunnen. Er is voldoende werk aan de winkel.

Mijn uitgangspunt is dat ik dienstbaar ben aan de NVvR en aan de gehele rechtspleging.”

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven