Laatste fase van de cao-besprekingen lijkt in zicht – ongeduld neemt toe

9 mei 2019

De afgelopen weken heeft het cao-team samen met het departement veelvuldig gesproken in het kader van de nieuwe cao voor de rechterlijke macht. De NVvR wil in deze cao een serieuze loonstijging afspreken, uiteraard met terugwerkende kracht. Daarnaast vindt de NVvR dat het probleem van de te hoge werkdruk een plek verdient in deze cao. Hiervoor bestaat blijkens de uitkomsten van een ledenpeiling brede steun onder de leden.

Inmiddels bereiken ons in toenemende mate signalen uit de eigen achterban dat het geduld begint op te raken. Gelet op het verstrijken van de looptijd van de vorige cao op 31 december 2017 zijn deze reacties ook alleszins begrijpelijk. De NVvR zet dan ook onverminderd haar inspanningen voort om zo spoedig mogelijk tot een bevredigend resultaat te komen.
 

Het voeren van gesprekken en het onderhandelen over de onderwerpen die een plaats in de nieuwe cao dienen te krijgen kost echter meer tijd dan voorzien. Van de zijde van de werkgever is als voorwaarde voor de in het vooruitzicht gestelde inkomensverbeteringen de medewerking van de NVvR geëist aan, hier en daar ingrijpende, wijzigingen in bestaande arbeidsvoorwaarden. Deze betreffen onder meer zaken als de in onze kringen zeer gewaarde PAS-regeling, harmonisatie van regelingen als het ouderschapsverlof en de bovenwettelijke WW en de regeling inzake doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Onzerzijds zijn verbeteringen bepleit van de piketregeling, de beloning van seniortaken en de vergoedingen van plaatsvervangers. Daarnaast spelen nog enkele door de Cao Rijk geïnspireerde onderwerpen, zoals invoering van een individueel keuzebudget, gekoppeld aan een spaarregeling voor verlofuren. Aan de Cao Politie is een opbouwstelsel van levensfase-uren ontleend, dat door onze werkgever ter overweging in de besprekingen is ingebracht.

Aldus is een mengeling ontstaan van onderwerpen die ofwel een groot materieel belang vertegenwoordigen, dan wel technisch ingewikkeld zijn om te realiseren in wet- en regelgeving.

Ten slotte vragen ook bewerkelijke onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en de geleidelijke invoering van flexibel werken de aandacht.

Al deze onderwerpen dienen afzonderlijk, en ten slotte in onderling verband, aan de orde te komen, waarna uiteindelijk overeenstemming over een nieuwe cao kan worden bereikt.

Het streven van het cao-team is er thans op gericht om de eerstvolgende ledenraadvergadering van 17 juni een onderhandelingsakkoord te kunnen voorleggen aan de leden. Of dat mogelijk is, hangt vanzelfsprekend af van het verdere verloop van deze besprekingen. De verwachting is dat ten aanzien van een aantal grote onderwerpen procesafspraken gemaakt zullen moeten worden. Wanneer er nieuws te melden is ten aanzien van de PAS-regeling, zullen degenen die zich hebben aangemeld voor de PAS-Alert daar direct bericht over ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Patty Brassinga.

Op 16, 22 en 28 mei (o.v.b.) wordt verder onderhandeld over de cao. Direct daarna zal de NVvR een nader bericht aan de leden sturen.
 
 
 

Scroll naar boven