Kort verslag van overleg met College van PG’s

2 oktober 2019

Tijdens het bestuurlijk overleg met het College van procureurs-generaal op 24 september jl. heeft de NVvR een breed scala aan onderwerpen besproken. We danken alle leden die voor dit overleg agendapunten, opmerkingen of aanvullingen hebben aangedragen.   

Veiligheid

Allereerst is stilgestaan bij het veiligheidsvraagstuk die na de moord op advocaat Derk Wiersum helaas erg actueel is. De NVvR heeft haar vertrouwen uitgesproken over de wijze waarop het OM dit oppakt en ook haar waardering uitgesproken voor de aandacht die besteed is aan de gevoelens van de geschokte collega’s. Dat het veiligheidsbeleid opnieuw tegen het licht wordt gehouden, steunt de NVvR.

Fokkens


Rondom de aanbevelingen van de commissie Fokkens heeft de NVvR opnieuw aangegeven te willen bijdragen aan een verbeterd werkklimaat voor officieren en alle OM-collega’s. Natuurlijk is dit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het College, maar de officieren die zich via de NVvR verenigen moeten concreter betrokken worden. Dat is nu onvoldoende het geval en hierover maakt de NVvR zich zorgen. In reactie hierop is er tijdens dit bestuurlijke overleg een concrete werkafspraak gemaakt dat de NVvR actief door het OM wordt geïnformeerd wanneer de diverse werkgroepen en commissies, die zijn ingesteld n.a.v. Fokkens, hun adviezen, rapporten, inzichten of andere “producten” opleveren. Hierdoor kan de NVvR namens de officieren haar bijdrage leveren. Dat dit een concreter uitgewerkte invulling moet krijgen, is voor College en NVvR helder. Over de wijze waarop dit gebeurt, spreekt de NVvR op 14 oktober verder met het College.
 

Assistent-officier
De positie van de assistent-officieren is uitvoerig besproken. Hoewel de NVvR op de hoogte was gebracht van het uitstel van de besluitvorming (naar de Collegevergadering van 15 oktober), waren we nog niet geïnformeerd over de inhoud en over de agendering van een concept-rapport in de Groepsraad. De NVvR signaleerde in het gesprek dat de assistent-officieren zowel boos én berustend als boos én actiebereid zijn. Het is de hoogste tijd voor duidelijkheid. Het College heeft aangegeven hiervan goed doordrongen te zijn. Afgesproken wordt dat het College de NVvR na de Groepsraad verder informeert. De NVvR is voornemens om in samenwerking met de sectie OM een speciale bijeenkomst voor assistent-officieren te beleggen, zodra het College helderheid biedt over de (voorgenomen) besluiten.

Boro
Er wordt contact gehouden over het onderwerp Boro inzake de verplichte buitenervaring voor oio’s. Hierover wacht de NVvR nog op de laatste wijzigingen van de ambtelijke ondersteuning van het College.

De NVvR nodigde het College tot slot uit om persoonlijk kennis te maken met de sectie OM, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een LR-vergadering. Dit aanbod heeft het College van harte aangenomen.

Scroll naar boven