Inzet rechters- en raadsheren-plaatsvervangers bij aanpak door coronamaatregelen ontstane achterstanden

3 juli 2020

Op 2 juli stemde de Tweede Kamer in met de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19. Onderdeel van deze wet is het voorstel de mogelijkheid te scheppen om reeds gepensioneerde of binnenkort te pensioneren rechters(-plaatsvervangers) of raadsheren(-plaatsvervangers) opnieuw te benoemen tot rechter- of raadsheer-plaatsvervanger. Benoeming is mogelijk totdat de leeftijd van 73 jaar is bereikt en mits betrokkenen niet langer dan twee jaar met pensioen zijn. Wanneer ook de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aanvaardt (behandeling voorzien voor volgende week dinsdag), kan deze spoedwet op 1 augustus a.s. in werking treden.

Achtergrond van dit voorstel is een initiatief van de Raad voor de rechtspraak, gericht op het aanpakken van achterstanden in de rechtspleging, als gevolg van de genomen maatregelen rondom de uitbraak van COVID-19. Dit initiatief is vervolgens uitgewerkt in het onderhavige wetsvoorstel, waarbij ook de NVvR nauw betrokken is geweest en waaraan de NVvR volledige medewerking heeft verleend.

Het gaat hier om een tijdelijke voorziening, voorlopig voor een tijdvak van drie jaar. Daarbij is het niet de bedoeling om de algemeen geldende wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar te wijzigen, zoals vastgelegd in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren voor de met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren.

Een belangrijke rol bij deze benoemingen is weggelegd voor de gerechtsbesturen. Evenals het geval is bij reguliere benoemingen van rechterlijk ambtenaren met rechtspraak belast, kunnen zij kandidaten, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan het wegwerken van achterstanden als gevolg van corona, voor benoeming aanbevelen bij de Raad voor de rechtspraak.

De benoemingsprocedure verloopt geheel volgens de daarvoor in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren neergelegde bepalingen voor de benoeming van rechters of raadsheren.Voor nadere informatie: zie het op 26 juni jl. op Intro landelijk geplaatste bericht “Wet in de maak voor inzet gepensioneerde rechters bij wegwerken corona-achterstand”, waarin ook een link is te vinden naar de bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte wetgeving hierover.

Overigens verkent ook het College van procureurs-generaal de mogelijkheid om reeds gepensioneerde OM-medewerkers in te zetten bij de voorgestane aanpak van de achterstanden in de strafrechtketen. Over deze aanpak hebben wij u reeds bericht in onze nieuwsbrief van 25 juni jl. Nadere gegevens over deze verkenning zijn echter nog niet met ons gedeeld.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven