Insiderregeling OM

18 januari 2018

Op dit moment kent het functioneel parket (FP), zoals u waarschijnlijk weet, een insiderregeling: de “Regeling bezit financiële instrumenten FP”. Deze regeling bepaalt kort gezegd dat het voor alle medewerkers van het FP verboden is om te handelen in effecten. Omdat – zo wordt in de begeleidende correspondentie geschreven – de integriteit van alle mensen bij het FP voorop staat en er onbedoelde risico’s genomen kunnen worden, wordt met deze regeling beoogd een waarborg te treffen ter bescherming van de medewerkers en van de reputatie van het openbaar ministerie.

De NVvR heeft van meet af aan het standpunt ingenomen het gedachtegoed achter een dergelijke regeling te kunnen onderschrijven. Het blijft natuurlijk wel zaak om in het belang van onze leden een regeling te treffen waardoor de bewegingsvrijheid op financieel gebied zo min mogelijk wordt ingeperkt of aangetast.

De NVvR is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van deze regeling. Na daarvan toch kennis genomen te hebben, heeft de NVvR geconstateerd en gewaarschuwd dat een wettelijke grondslag voor deze regeling ontbreekt. Om die reden heeft de NVvR destijds afgezien van het voeren van overleg over de inhoud van deze regeling, nu daar in de visie van de NVvR toch geen verbindende kracht aan toegekend kon worden.

Gebrek aan wettelijke grondslag wordt nu aangepakt.
Inmiddels is dit besef ook bij de andere partijen doorgedrongen en wordt in overleg getreden om dit gebrek aan wettelijke grondslag te verhelpen. De wijze waarop is overigens nog onderwerp van gesprek: de NVvR gaat er vanuit dat dit op wetsniveau geregeld wordt, gelet op de parallelle wettelijke regelingen van gelijke strekking bij andere delen van de overheid. Daarnaast heeft dit ook implicaties voor de rechterlijke ambtenaren aan de ZM-zijde. Om die reden wordt een breed overleg opgetuigd over de wettelijke regeling én de inhoudelijke afspraken inzake de insiderregeling. Hiervoor wordt uiteraard het gebruikelijke proces bewandeld, waarin de Commissie Rechtspositie en de ledenraad een belangrijke rol zullen vervullen.

Huidige regeling FP hooguit een intentieverklaring

De NVvR beschouwt de bestaande regeling hiermee hooguit als een intentieverklaring, waaraan geen enkele juridische gevolgen kunnen worden verbonden. Mocht u hierover vragen hebben, dan staat het bureau van de NVvR u graag bij met verdere informatie en zo nodig (juridische) ondersteuning.

Scroll naar boven