Innovatie rechtspraak: “De wil is er, coördinatie ontbreekt”

11 september 2019

In mei en juni organiseerde de NVvR samen met HIIL drie sessies over innovaties op het gebied van buurtrechtspraak. De conclusies zijn vervat in een position paper. De wil om tot maatschappelijk effectieve rechtspraak te komen is er. Wel blijkt dat er tussen de verschillende initiatieven nog (te) weinig samenhang bestaat.

Regelrechter,
wijkrechtbank, community court, buurtrechtbank, overlegrechter, nabijheidsrechter,
de initiatieven om de rechtspraak dichter bij de burgers te brengen zijn
talrijk. Experimenten in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven laten zien dat
innovatie serieus wordt genomen en dat rechters het belang van maatschappelijk
effectieve rechtspraak onderschrijven. Wat nog ontbreekt is een duidelijke
regie. De experimenten die momenteel lopen zijn op verschillende leest
geschoeid en onduidelijk is welke doelen men precies nastreeft. Op basis van
gesprekken met betrokkenen en de inbreng van het HIIL, dat is gespecialiseerd
in innovatieve rechtspleging wereldwijd, formuleerden wij een aantal
aandachtpunten. Lees hier het position paper.

Allereerst moet duidelijker worden welke problemen men met
buurtrechtspraak precies wil oplossen. Rechtstreeks contact met burgers is
daartoe noodzakelijk om erachter te komen waar de behoefte ligt. Rechters die
actief zijn als regelrechter of wijkrechter moeten actief worden bevraagd om op
basis van hun ervaringen buurtrechtspraak beter te verankeren in de
rechtspleging. Coördinatie van de verschillende initiatieven is daarbij van
belang. Ten slotte moet intensief worden samengewerkt met partners uit het
sociale domein en moet aandacht worden besteed aan het probleem van
vrijwilligheid.

Op 24 september
organiseert het WODC een symposium over een onderzoek naar de mogelijkheden om
de zogeheten “vrederechter” (nabijheidsrechter) een plaats te geven in het
Nederlandse rechtssysteem. Tijdens die bijeenkomst zullen ook de uitkomsten van
NVvR en HIIL worden besproken. Het rapport van het WODC vindt u hier.

Scroll naar boven