Het pensioenakkoord en de NVvR

16 juni 2020

De afgelopen dagen zijn de ontwikkelingen omtrent het nieuwe pensioenstelsel in een stroomversnelling terecht gekomen. In dit bericht leest u meer over de inhoud en het besluitvormingsproces van het pensioenakkoord. De NVvR vindt het belangrijk om uw stem goed te kunnen vertegenwoordigen bij dit belangrijke onderwerp en heeft daarom een extra besluitvormingsmoment ingelast. Het bestuur van de NVvR nodigt u uit om kennis te nemen van de inhoud en om uw gedachten hierover aan ons te laten weten.

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft meegekregen, breekt binnenkort een cruciaal moment aan in het overleg en de besluitvorming over een nieuw “pensioenakkoord”. Van de onderhandelaars die met de uitwerking van het pensioenakkoord van 5 juni 2019 belast waren, is als resultaat van hun inspanningen over het afgelopen jaar een toelichting ontvangen (in de wandeling intussen aangeduid als “de vijf A4″tjes“). Aan de betrokken vakcentrales FNV, CNV en VCP (waarbij de CMHF is aangesloten, waarvan de NVvR dan weer lid is) wordt daarmee de vraag voorgelegd of zij met de daarin aangegeven uitgangspunten kunnen instemmen. Hiermee wordt de agenda voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord de komende jaren bepaald.

Veel tijd wordt de betrokken vakcentrales en hun achterbannen daarvoor niet gegund; de druk om nu de knoop door te hakken is hoog. Dit hangt samen met verschillende omstandigheden. Verantwoordelijk minister Koolmees heeft toegezegd de uitkomst van deze uitwerkingsovereenkomst nog voor het a.s. zomerreces ter behandeling aan de Tweede kamer te zullen aanbieden. Om deze toezegging gestand te doen, is behandeling in de ministerraad van a.s. vrijdag noodzakelijk en tevens de laatste gelegenheid om deze deadline te halen. Het halen van deze deadline is voor de centrales weer van belang omdat alleen dan de wetgeving die de verlaging van de AOW-leeftijd mogelijk maakt (onderdeel van het pensioenakkoord 2019) voor 1 januari 2021 in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Ook de toezegging van minister Koolmees om af te zien van pensioenverlagingen bij een dekkingsgraad vanaf 90% (wettelijk ligt deze op 100%) is afhankelijk van de besluitvorming die nu voorligt. Dit wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door vooruit te lopen op de uitwerking van het nieuwe contract, die nu voorligt.

Kort samengevat hebben deze omstandigheden de centrales ertoe gebracht op zeer korte termijn hun achterbannen te raadplegen over de stand van zaken zoals die in genoemde vijf A4″tjes is uiteengezet. Naar verluidt, heeft de CNV al laten weten hiermee in te stemmen, maar FNV en VCP zijn zover nog niet. De FNV heeft haar ledenparlement voor a.s. vrijdagochtend bijeen geroepen; de VCP beslist na raadpleging van zijn aangesloten bonden en verenigingen (waaronder dus de CMHF).

Teneinde de aangesloten verenigingen – waaronder de NVvR – in de gelegenheid te stellen hun inbreng in de discussie kenbaar te maken, heeft de CMHF aanstaande donderdag (18 juni) een extra vergadering van de ledenraad CMHF uitgeschreven. De NVvR is hierin als aangesloten vereniging vertegenwoordigd. Dit plaatst de NVvR voor de vraag hoe zij haar leden kan betrekken bij het standpunt dat het bestuur in deze extra ledenraad CMHF zal innemen.

Gelet op de structuur en de statutaire verankering van de rol die de leden hierin spelen is de volgende route uitgestippeld:

  1. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen. In de vijf A4″tjes vindt u meer informatie over de uitwerking van het akkoord.
  2. Wij roepen u als lid op om uw mening te delen met uw sectiewoordvoerder. Leden hebben tot donderdag 13:00 uur de tijd om te reageren, eventueel via een reply op deze mail of door een mail te zenden aan hun sectiewoordvoerder.
  3. Tijdens een videoconferentie met de sectiewoordvoerders van de ledenraad en het bestuur op donderdag 18 juni om 13.00 uur bepaalt de NVvR haar standpunt.
  4. Dit standpunt wordt diezelfde middag ingebracht in de ledenraad CMHF.
  5. Van ons standpunt en de uitkomst van de ledenraad CMHF stellen wij alle leden op de hoogte via een volgende nieuwsbrief.

Onder de gegeven omstandigheden meent het bestuur op deze wijze optimaal vorm te geven aan de inbreng van haar leden, via de daarvoor aangewezen en beschikbare kanalen.

Voor de uiterst korte termijn waarop aan deze ontwikkelingen gevolg wordt gegeven, vragen wij uw begrip.

Scroll naar boven