Dossier: nieuwe procedure bestuurdersbenoemingen rechtspraak

16 maart 2021

Meer transparantie, een koppeling met de lokale gerechtsvergadering en een brede vertrouwenscommissie waarin de inbreng van alle relevante partijen en een meerderheid van niet-bestuurlijke rechters is gegarandeerd. Dat is de kern van de nieuwe procedure bij het benoemen van bestuurders in de rechtspraak. Op deze pagina treft u de belangrijkste punten aan, plus de verwijzingen naar de tijdelijke regeling zelf. Tot slot wordt benoemd hoe nu lokaal verder wordt gegaan.

Achtergrond

Na intensieve overleggen tussen de Centrale Ondernemingsraad, het College van Afgevaardigden, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Tegenlicht, gerechtsbestuurders en de Raad voor de rechtspraak is overeenstemming bereikt over dit nieuwe model. Alle bestuurdersbenoemingen in 2021 worden volgens deze nieuwe werkwijze georganiseerd. Met de aanpassingen wordt volgens alle betrokkenen de benoemingsprocedure transparanter en de invloed van de werkvloer vergroot. Dat is voor velen winst uit rechtsstatelijk oogpunt en goed voor het draagvlak voor gerechtsbestuurders.

Inhoud regeling

De regeling in het kort:

  • Rechters die geen bestuurder zijn en gerechtsambtenaren krijgen meer invloed op de benoeming van bestuurders in hun gerecht. Er komt een vertrouwenscommissie, bestaande uit 4 rechters, 2 bestuurders en 2 gerechtsambtenaren. Deze commissie voert selectiegesprekken met kandidaten en draagt vervolgens 1 kandidaat aan bij de Raad. Bij stakende stemmen hebben de 4 rechters hebben een doorslaggevende stem.
  • De Raad is betrokken bij het opstellen van de profielschets, de briefselectie en de voordracht aan de minister. Als orgaan dat volgens de wet de aanbeveling aan de minister doet, kan de Raad het onderbouwde advies van de vertrouwenscommissie overnemen of afwijzen. Bij overname van het advies wordt de kandidaat voor benoeming aanbevolen aan de minister, bij afwijzing kan de vertrouwenscommissie een nieuwe kandidaat adviseren of wordt de vacature opnieuw opengesteld.
  • De lokale OR-commissie heeft in de nieuwe procedure dezelfde positie als nu ook het geval is, waarbij zij een zienswijze over de geschiktheid van kandidaten uitbrengt aan de Raad en de vertrouwenscommissie.

Inmiddels zijn de bovenstaande afspraken uitgewerkt in een tijdelijke regeling, die zal gelden voor de komende bestuurdersbenoemingen in 2021 en 2022.

Kijk voor meer informatie hier:

tijdelijke regeling (minjus.nl)

Pagina’s – Procedures werving, selectie en benoeming bestuurders (minjus.nl)

(Bron: Intro. Alleen toegankelijk voor medewerkers binnen de rechtspraak.)

Hoe nu verder?

Het is volgens de NVVR nu zaak om de invloed van rechters en raadsheren op hun bestuurders verder vorm te geven bij de concrete vacatures in de gerechten. De NVvR heeft haar leden opgeroepen om (vanuit de gerechtsvergadering) actief bij te dragen aan een goede invulling van de vertrouwenscommissie. Het is immers uitsluitend aan deze gerechtsvergadering welke vier rechters of raadsheren daar plaatsnemen. Iedere rechter of raadsheer kan daarvoor worden aangewezen. Dit kunnen ook teamvoorzitters zijn, zolang deze maar door de gerechtsvergadering worden verkozen. Extra opmerking: dit zijn vanzelfsprekend geen “qualitate qua” plekken. Alleen gerechtsbestuurders zelf zijn uitgesloten. Ook gaat de NVvR ervanuit dat om deel te nemen aan deze commissie voldoende ruimte wordt gegeven in de werkroosters.

Scroll naar boven