Denk mee over de nieuwe Boeken van het Wetboek van Strafvordering

16 januari 2018

De herziening van het Wetboek van Strafvordering heeft grote
gevolgen voor het werk van officieren van justitie en strafrechters en
–raadsheren. In het kader van de herziening is de NVvR door de Minister
van Veiligheid en Justitie om advies gevraagd over de concept-wetsvoorstellen
Boeken 3 tot en met 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De
adviestermijn loopt tot 1 augustus 2018.

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) heeft binnen de NVvR
tot taak de wetgevingsadviezen op te stellen. Omdat de WeCo zich graag laat
bijstaan door deskundige leden, wordt voor de advisering over deze
wetsvoorstellen een expertgroep opgericht onder leiding van WeCo-leden Willem
Damen (ZM) en Ingeborg Koopmans (OM). Deze expertgroep zal een aantal keren bij
elkaar komen op een centrale plek in het land om met elkaar van gedachten te
wisselen over de voorstellen van de Minister. Ook zal worden overlegd via de
mail.

Wilt u in de expertgroep meedenken over de advisering over
deze wetsvoorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering? Meldt u dan
aan bij Jacqueline Timmer via j.m.a.timmer@rechtspraak.nl.
U kunt hier ook terecht met vragen over het adviestraject.

Scroll naar boven