Bericht inzake deelname aan het onderzoek naar onkosten literatuurvergoeding en representatiekosten

28 oktober 2021

De NVvR heeft het verzoek ontvangen om onze leden op te roepen deel te nemen aan het onderzoek naar de gemaakte onkosten in het kader van de literatuurvergoeding en de representatiekosten. Dit verzoek stelt het bestuur voor een dilemma. Enerzijds blijft de NVvR van mening dat een onderzoek op dit (door corona getekende) moment onverstandig is, anderzijds heeft de NVvR er begrip voor dat het departement helderheid moet bieden aan de Belastingdienst. Om die reden legt het bestuur dit verzoek zonder advies aan onze leden voor.

In onze nieuwsbrief van 3 september jl. hebben wij u bericht over het onderzoek naar de Regeling onkostenvergoeding RM, dat door het departement op instigatie van de Belastingdienst is gestart. Zoals gemeld, acht de NVvR de timing van dit onderzoek, dat zich mede richt op representatiekosten, gelet op de nog alom merkbare coronamaatregelen, ongelukkig. Desalniettemin heeft het departement besloten dit onderzoek voort te zetten, met als voornaamste argument dat onbekend is hoe lang deze situatie zich nog zal blijven voordoen. Wat betreft de duiding van de resultaten van het onderzoek, voor zover gericht op representatiekosten, is het standpunt dat daarbij rekening kan worden gehouden met de bijzondere omstandigheden. Wat betreft het onderzoek literatuurvergoeding wordt het element coronamaatregelen niet relevant geacht.

Onlangs is de NVvR langs informele weg te kennen gegeven dat het ingestelde onderzoek tot nog toe niet de respons oplevert die daar van werd verwacht. In een aantal gevallen wordt van medewerking afgezien op grond van het argument dat hoe dan ook geen kosten worden gemaakt. Aangezien hierdoor de overtuigingskracht van de verzamelde gegevens aan betekenis inboet – hetgeen de onderhandelingspositie van het departement ten opzichte van de Belastingdienst niet ten goede komt – is door de uitvoerder van het onderzoek voorgesteld de NVvR te vragen haar leden op te roepen loyaal aan het onderzoek mee te werken.

Dit verzoek is in het bestuur besproken, waarbij de vraag aan de orde was of een dergelijke oproep gepast is (gelet op het eerder ingenomen standpunt van het departement dat het onderzoek ontijdig is) en of het in het voordeel van onze leden is aan deze oproep gevolg te geven. Tegelijkertijd kan een dergelijk onderwerp ook niet eindeloos voor ons worden uitgeschoven.

Onder deze omstandigheden is besloten te volstaan met het hierbij doorgeven van de gedane oproep, zonder de leden van een advies te voorzien daarop al dan niet in te gaan.

Scroll naar boven