Akkoord over nieuwe procedure bestuursbenoemingen rechtspraak

2 maart 2021

Meer transparantie, een koppeling met de lokale gerechtsvergadering en een brede vertrouwens-commissie waarin de inbreng van alle relevante partijen en een meerderheid van niet-bestuurlijke rechters is gegarandeerd. Dat is de kern van de nieuwe procedure bij het benoemen van bestuurders in de rechtspraak.

Na intensieve overleggen tussen de Centrale Ondernemingsraad, het College van Afgevaardigden, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Tegenlicht, gerechtsbestuurders en de Raad voor de rechtspraak is overeenstemming bereikt over dit nieuwe model. Alle bestuurdersbenoemingen in 2021 worden volgens deze nieuwe werkwijze georganiseerd.

Met de aanpassingen wordt volgens alle betrokkenen de benoemingsprocedure transparanter en de invloed van de werkvloer vergroot. Dat is voor velen winst uit rechtsstatelijk oogpunt en goed voor het draagvlak voor gerechtsbestuurders.

De regeling in het kort:

  • Rechters die geen bestuurder zijn en gerechtsambtenaren krijgen meer invloed op de benoeming van bestuurders in hun gerecht. Er komt een vertrouwenscommissie, bestaande uit 4 rechters, 2 bestuurders en 2 gerechtsambtenaren. Deze commissie voert selectiegesprekken met kandidaten en draagt vervolgens 1 kandidaat aan bij de Raad. Bij stakende stemmen hebben de 4 rechters hebben een doorslaggevende stem.
  • De Raad is betrokken bij het opstellen van de profielschets, de briefselectie en de voordracht aan de minister. Als orgaan dat volgens de wet de aanbeveling aan de minister doet, kan de Raad het onderbouwde advies van de vertrouwenscommissie overnemen of afwijzen. Bij overname van het advies wordt de kandidaat voor benoeming aanbevolen aan de minister, bij afwijzing kan de vertrouwenscommissie een nieuwe kandidaat adviseren of wordt de vacature opnieuw opengesteld.
  • De lokale OR-commissie heeft in de nieuwe procedure dezelfde positie als nu ook het geval is, waarbij zij een zienswijze over de geschiktheid van kandidaten uitbrengt aan de Raad en de vertrouwenscommissie.

Inmiddels zijn de bovenstaande afspraken uitgewerkt in een tijdelijke regeling, die zal gelden voor de komende bestuurdersbenoemingen in 2021 en 2022. Deze tijdelijke regeling is afgestemd met de bij de dialoog betrokken partijen en zal nu op korte termijn ter instemming worden voorgelegd aan de COR.

Scroll naar boven