Waarborgfunctie Awb

8 mei 2023 | WeCo

Dit wetsvoorstel borduurt voort op de behoefte aan een responsief – welwillend, goedaardig, empathisch – bestuursprocesrecht dat oog heeft voor burgers die zich op eigen kracht minder goed staande kunnen houden. Aldus ontstaat de indruk dat het kabinet, althans de minister, streeft naar een trendbreuk. Om die reden is het wenselijk om in de toelichting op het wetsvoorstel een bredere visie op het bestuursprocesrecht te schetsen. De huidige toelichting geeft echter geen antwoorden op fundamentele vragen en verschaft geen inzicht in een overkoepelende visie op het bestuursprocesrecht die de afzonderlijke voorgestelde maatregelen met elkaar verbindt. De WeCo ervaart dit als een gemis. De WeCo adviseert om het definitieve voorstel alsnog te laten vergezellen door een toelichting met een principiële beschouwing over de toekomst van rechtsbescherming tegen de overheid en een bestuursprocesrecht dat hierbij past.

Scroll naar boven