Terugkeer en vreemdelingenbewaring

10 maart 2014 | WeCo

Dit wetsvoorstel ziet toe op de terugkeer van personen die niet n Nederland mogen blijven. Het wetsvoorstel beoogt een actief en consequent terugkeerbeleid, wat ook het uitgangspunt is van de Europese Terugkeerrichtlijn. De WeCo kan zich in vinden in de keuze om een aparte wettelijke regeling te treffen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring en de in dat kader te bieden rechtsbescherming. Een in bewaring verblijvende vreemdeling moet aan minder beperkingen en verplichtingen worden onderworpen dan een in het kader van het strafrecht gedetineerde persoon. Dit komt in het wetsvoorstel ook tot uitdrukking, bijvoorbeeld doordat in bewaring verblijvende vreemdelingen in beginsel (onder het verblijfsregime) onbeperkt mogen telefoneren en het internet mogen raadplegen, en in beginsel (onder het verblijfsregime) 12 uur per dag buiten hun cel mogen verblijven.

Scroll naar boven