Betekening aan personen zonder woon- of verblijfplaats

18 september 2013 | WeCo

Bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats worden nu nog in dagbladen gepubliceerd. Dit wetsvoorstel beoogt dit voortaan elektronisch te doen in de Staatscourant. De toegankelijkheid van het internet is immers voor steeds meer mensen een gegeven, zoals ook vermeld in de memorie van toelichting. De WeCo is hier niet principieel tegen, maar wijst wel op het volgende. Artikel 54, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering schrijft voor dat, als een exploot aan een persoon met onbekende woonplaats en werkelijk verblijf een te voeren of aanhangige procedure betreft, betekening geschiedt aan een ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Het OM neemt ingevolge dit voorschrift jaarlijks duizenden exploten in ontvangst, die moeten worden gearchiveerd. Dit kost geld, maar levert verder niets op, omdat het OM zich focust op strafrechtelijke (en enkele) civiele taken waarbij zwaardere maatschappelijke belangen een rol spelen. Voor het OM bestaat ook geen plicht om actief te handelen bij ontvangst van een exploot. Gelet op het bovenstaande geeft de WeCo de Minister in overweging om de onderhavige betekening aan het OM te schrappen uit de wet.

Scroll naar boven