Nabijheidsrechter

29 maart 2024 | WeCo

Na ervaring te hebben opgedaan met onder andere de regelrechter en de wijkrechter wil de Minister onderzoeken of de positieve ervaringen van de eerdere vrijwillige pilots ook stand houden wanneer de wederpartij wordt gedwongen om de experimentele procedure te volgen. Dat betekent dat als een eiser kiest voor de experimentele procedure van de nabijheidsrechter, gedaagde niet kan weigeren om het geschil via deze procedure te laten behandelen.

De WeCo steunt het streven om de toegang tot de rechter voor (kwetsbare) werknemers, zoals laagbetaalde werknemers, werknemers met flexibele arbeidscontracten en arbeidsmigranten, en voor rechtzoekenden met relatief geringe geldvorderingen, te verbeteren. Het betreft twee groepen waarvan gebleken is dat zij problemen ondervinden om hun rechten te effectueren. De WeCo onderschrijft de opvatting dat aan het belang van deze rechtzoekenden om in het experiment van de nabijheidsrechter hun recht te kunnen effectueren een groot gewicht toekomt en dat het met het oog daarop en in het licht van de waarborgen waarmee de experimentele procedure is omgeven, aanvaardbaar is dat gedaagden tijdelijk worden verplicht aan deze experimentele procedure deel te nemen. De WeCo wenst echter nog een aantal punten onder de aandacht brengen.

Scroll naar boven