Aanpak kinderporno online

9 juni 2021 | WeCo

Dit wetsvoorstel beoogt om via bestuursrechtelijke weg op te treden tegen aanbieders van communicatiediensten die het mogelijk maken online kinderpornografisch materiaal op te slaan of door te geven, maar nalaten daar (uit eigen beweging) actie tegen te ondernemen. In de voorgestelde wet wordt daartoe onder andere een nieuw orgaan in het leven geroepen, te weten de Autoriteit aanpak online kinderpornografisch materiaal. De WeCo vindt dat de motivering waarom naast de al bestaande bevoegdheden van politie en justitie ook een noodzaak bestaat tot aanvullende bestuursrechtelijke bevoegdheden, uit te oefenen door een nieuw op te richten zelfstandig bestuursorgaan, mager is. Het risico bestaat dat de Autoriteit de opsporing en vervolging door het OM (onbedoeld) gaat doorkruisen en tegelijkertijd dat de autoriteit en het OM langs elkaar heen gaan werken, omdat niet is voorzien in uitwisseling van informatie.

Scroll naar boven