Advies WeCo over Wet Inburgering: voorkom symboolwetgeving

9 december 2021

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt vaak voldoende mogelijkheden om schrijnende situaties voor kwetsbare groepen te voorkomen. Hardheidsclausules zijn daarvoor niet altijd nodig. Dat staat in een advies van de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) over de wijziging van de Wet inburgering 2021 dat onlangs naar de minister aan Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verzonden.

De minister van SZW heeft in een conceptwetsvoorstel voorgesteld om een hardheidsclausule op te nemen in de Wet inburgering 2021. Het voorstel houdt verband met de wens om herhaling van de Toeslagenaffaire te voorkomen en de positie van de veelal kwetsbare groep inburgeraars binnen het huidige – strikte – stelsel van regelgeving te beschermen. In haar advies over de voorgestelde wijziging waarschuwt de WeCo voor symboolwetgeving op dit gebied. Bestaande wetgeving biedt meestal voldoende mogelijkheden om recht te doen aan de positie van kwetsbare groepen. Daarbij verwijst de WeCo niet alleen naar voorzieningen in de bijzondere regelgeving zelf, maar ook naar algemene voorzieningen in de Awb die mogelijkheden bieden om schrijnende situaties te voorkomen. Die mogelijkheden worden in de uitvoeringspraktijk volgens de WeCo onvoldoende benut. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals een overdaad aan werkinstructies en protocollen op de werkvloer. Tegen die achtergrond adviseert de WeCo de minister om de noodzaak van de voorgestelde hardheidsclausules (nogmaals) nader te motiveren.

Lees hier het gehele advies.

Scroll naar boven