Aanpak lange wachttijden terecht prioriteit voor de rechtspraak

28 november 2019

Deze week werd het rapport “Doorlooptijden in beweging!”
gepresenteerd aan de leden van de rechterlijke macht en tegelijkertijd
publiekelijk gemaakt. In het rapport doet de werkgroep, onder leiding van
rechtbankpresident Julia Mendlik, diverse suggesties om de ontstane wachttijden
te verkorten. De NVvR waardeert de bestuurlijke aandacht voor dit
maatschappelijke probleem. Bij het enkelvoudig inzetten van plaatsvervangers
als rechter past wel een serieuze kanttekening. Een zaak moet worden behandeld
door een volledig gekwalificeerde, onafhankelijke en onpartijdige rechter. De
NVvR is er nog niet van overtuigd dat dit in de plannen zeker is gesteld. Voor
de NVvR is van belang dat dit alsnog gebeurt.

De NVvR beschouwt dit rapport als een belangrijke impuls, omdat systematisch onderzoek is verricht naar de mogelijkheden om doorlooptijden te bekorten. Tegelijkertijd blijkt uit het rapport dat de betrokkenheid van rechters bij de toetsing van de uitkomsten wat tegenviel. Dat betekent dat nog stappen moeten worden gezet om een bredere betrokkenheid te organiseren. De NVvR zal het rapport met haar leden bespreken.

De NVvR vindt dat de maatschappij belang heeft bij snelle en toegankelijke rechtspraak, maar die rechtspraak moet ook zorgvuldig blijven. De vraag dringt zich op hoe de voorstellen zich verhouden tot de terechte wens van de samenleving om zaken aan een volledig gekwalificeerde rechter te kunnen voorleggen en de door de rechters zelf geformuleerde professionele standaarden, waarin kwaliteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden gewaarborgd. De NVvR voelt een grote verantwoordelijkheid voor bekorting van doorlooptijden. De NVvR zal dit onderwerp dan ook binnenkort met haar leden bespreken. De start hiervan vindt plaats bij de komende vergadering van de Ledenraad op 9 december aanstaande.

Scroll naar boven